Фонд „Земеделие“ ще раздаде тази година 2,8 милиарда лева

ДФЗМинистерският съвет прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. Планирани са общо 2 834,4 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2 600 млн. лева са за сметка на ЕС и 234,4 млн. лева са от националния бюджет.

788,7 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 276,1 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, райони с природни или други специфични ограничения и хуманно отношение към животните.

1 607,4 млн. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 44,3 млн. лв.

117,9 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други схеми.

Днес правителството одобри още 27 млн. лв. за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини в земеделието и рибарството.

По Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 25 млн. лв. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 2 млн. лв.

Leave a Comment