Какво точно се промени вчера в Закона за подпомагане на земеделските производители?

Към два члена се добавиха текстове, които позволяват подпомагането на групи и организации. Към един параграф се дефинира понятието групи и организации
Фермерският пазар в Пловдив. На снимката: Младите зеленчукопроизводители Таньо, Йовка и Красимир, които всъщност не са обединени в група или организация, а само като приятели Архивна снимка на Агро Пловдив

Фермерският пазар в Пловдив. На снимката: Младите зеленчукопроизводители Таньо, Йовка и Красимир, които всъщност не са обединени в група или организация, а само като приятели
Архивна снимка на Агро Пловдив

След като в сряда, 20 юли, парламентарната земеделска комисия гласува набързо промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), вчера още по-бързо депутатите ги одобриха на две четения. Преди това обясненията в зала бяха за това доколко е необходимо допълнително подпомагане на земеделските производители.

Какви всъщност са измененията и допълненията към ЗПЗП?

В чл. 1 от закона се добавя нова точка 9 и така този допълнен член изглежда така:

Чл. 1. Законът урежда:
1. държавното подпомагане на земеделските стопани, включително земеделските производители;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
3. акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция;
4. отменен
5. създаването и функционирането на Интегрирана система за администриране и контрол;
6. прилагането на схемите за директни плащания в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
7. прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., както и на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по чл. 21, параграф 1, букви „а“ и „б“чл. 2829303133 и 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (EC) № 1305/2013„, доколкото в този закон не е предвидено друго за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
8. създаването и функционирането на информационна система за интегриране на пространствени и регистрови данни.
9. групите и организациите на производители
В чл. 2 се създава нова точка 12:
Чл. 2. Държавното подпомагане има за цел:
1. развитие на ефективни земеделски и горски стопанства и на конкурентоспособна хранително-вкусова промишленост;
2. развитие на производството на земеделска продукция в райони с влошени социално-икономически характеристики;
3. опазване и подобряване на почвеното плодородие и генетичния фонд;
4. развитие на биологичното земеделие;
5. развитие на стабилен вътрешен пазар и разширяване на външните пазари за българските земеделски стоки;
6. усъвършенстване производствената инфраструктура на земеделските райони;
7. създаване на условия за повишаване доходите на земеделските производители от продажба на земеделска продукция;
8. създаване на условия и стимулиране дейността на млади специалисти в земеделието;
9. развитие на селските и планинските райони;
10. стимулиране местното производство на висококачествена непреработена и преработена земеделска продукция и спазването на ветеринарни, фитосанитарни и хигиенни изисквания;
11. насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000, както и намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони.
12. насърчаване сдружаването в групи и организации на производители.
В Допълнителната разпоредба на § 1 от ЗПЗП се създава нова точка 58 със следния текст:
58. „Групи и организации на производители“ са обединения на земеделски производители, които обединяват производство, логистика и маркетинг и осъществяват обмен на добри практики с цел повишаване на ефективността в дейността на земеделските производители.
В мотивите към законопроекта се посочва, че с измененията и допълненията се създава правна възможност за подпомагане на земеделски обединения, каквито са групите и организациите.

Leave a Comment