Ще се разрешат промени в договорите по мярка 6.1, ако броят на точките бъде запазен

разпознаване на фуражи, състезаниеОт Министерството на земеделието предлагат промени в заповедта, с която през 2018 г. е била утвърдена процедурата за подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Изменението цели да се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения.

В Министерство на земеделието са постъпили писма от бенефициенти по подмярката във връзка с невъзможността от поддържането на някои от критериите за оценка, по които е било оценено проектното предложение в резултат на пандемията от КОВИД-19, покачващите се цени на основни суровини (горива, енергия, препарати за растителна защита и др.), както и повишаването на минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

В писмо от 28.07.2021 г. от Държавен фонд „Земеделие“ са предложени промени на разпоредбите от образеца на административен договор за инвестиционни мерки, които не допускат изменение и/или допълнение на договора, което води до несъответствие с критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено.

Обосновавайки предложените изменения, ДФ „Земеделие“ е посочил, че по този начин се улеснява изпълнението на сключените административни договори по подмерките.

Също така, ДФ „Земеделие“ е изразил становище, че в ситуация, при която се променя броя на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор, не се нарушават принципи.

Предвид гореизложеното и с цел адаптиране на Условията за изпълнение и договора към предизвикателствата, произтичащи от продължаващата пандемия от КОВИД-19, руското нашествие в Украйна и покачващите се цени е подготвен проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 година, пише в доклада към проекта на заповед.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.08.2022 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Заповед (Проект)

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Изменям Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-270 от 26.03.2018 г., Заповед № РД 09-211 от 25.02.2020 г. и Заповед № РД 09-927 от 07.09.2021 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г., като в Приложение № 2 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се правят следните изменения:

  1. В раздел 1 „Техническо изпълнение на проектите:“:

1.1. в точка. 2.3 се създава подточка 2.3.1:

„2.3.1 Изключение от условието по т. 2.3 се допуска за изменения на административния договор, което води до промяна на оценката по критериите за подбор на проектното предложение, но изменението няма да доведе до брой на точките по-малък от минималния брой на точките, дадени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в Условията за кандидатстване, по реда на които е било одобрено проектното предложение на бенефициента;“

1.2.  точка 3.3 се изменя така:

„3.3. Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по т. 3.1. е допустима само в случаите, когато:

3.3.1. това не води до промяна на оценката по критериите за подбор или

3.3.2. това води до промяна на оценката по критериите за подбор на проектното предложение, но изменението няма да доведе до брой на точките по-малък от минималния брой на точките, дадени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в Условията за кандидатстване, по реда на които е било одобрено проектното предложение на бенефициента.“

  1. В Приложение Д „Административен договор“ в чл. 14, ал. 3, т. 4 се изменя така:

„4. води до несъответствие с критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, съгласно Приложение № 1 и изменението ще доведе до брой на точките, по-малък от минималния брой на точките, дадени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в Условията за кандидатстване, по реда на които е било одобрено проектното предложение на бенефициента или;“

ІІ. Настоящата заповед и коригираните документи да се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и на интернет страницата на Министерството на земеделието.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от публикуването ѝ. 

РЪКОВОДИТЕЛ НА

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН

НА ПРСР 2014-2020 Г.: Х

Leave a Comment