Септември се отваря мярка „Инвестиции в предприятия“ за винари

Промяна в Наредба №6 предлага или да се финансират всички одобрени проекти, или да се направи класация според бюджета. Така се отменя изменение в наредбата отпреди по-малко от месец

винарска изба Вила Юстина 2Мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 година ще се отвори в периода 12-20 септември 2022 г. за последен път през този програмен период.

Публикувано за обществено обсъждане допълнение в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., предлага отмяна на текст, обнародван на 29 юли тази година.

Ето за какво става въпрос.

Тази година с решение на постоянната работна група за управление на актуалната лозаро-винарската програма в Наредба №6 бе добавен в Преходните и заключителни разпоредби текст (в § 5, т. 3), който гласеше: “ не се прилага чл. 58, ал. 2; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ“

Казано накратко, този текст даваше възможност за финансиране на всички одобрени проекти по мярката „Инвестиции в предприятия“.

Предложението на министерството, по което могат да се правят коментари и предложения до 25 август 2022 г., отхвърля горния текст в Преходните и заключителни разпоредби.

Създава се нова ал. 3а, в чл. 58 със следния текст:

„В случай на разполагаем бюджет над размера на определения за съответния прием бюджет, ал. 2 не се прилага. След решение на Постоянната работна група по чл. 4 определеният за съответния прием размер се увеличава със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Когато разполагаемият бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления, класирането на заявленията се извършва до размера на наличния бюджет.“

Обяснено простичко, това означава, че всички одобрени проекти могат да се финансират, но могат и да не се финансират. Зависи от разполагаемия бюджет.

Въпросът, който възниква, е: Как до преди месец министерството е било сигурно, че ще има средства по програмата, с които да се подкрепят финансово всички одобрени проекти? И какво се е случило междувременно, за да отпадне тази възможност?

Мотивите към проекта за изменение и допълнение на Наредба №6 обясняват това по следния начин: „Анализът на бюджетните средства обаче показва вероятност това условие да не може да бъде изпълнено и преразпределението на наличния ресурс между мерките да не може да удовлетвори в пълна степен цялата заявена от кандидатите финансова помощ“.

Ето и проекта:

Министерство на земеделието

Проект 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г., бр. 16, 33, 50, 67, 94 от 2021 г., бр. 20 и 60 от 2022 г.)

  • 1. В чл. 58 се създава ал. 3а:

„(3а) В случай на разполагаем бюджет над размера на определения за съответния прием бюджет, ал. 2 не се прилага. След решение на Постоянната работна група по чл. 4 определеният за съответния прием размер се увеличава със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Когато разполагаемият бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления, класирането на заявленията се извършва до размера на наличния бюджет.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 2. В Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 60 от 2022 г.) в преходни и заключителни разпоредби § 5, т. 3 се отменя.
  • 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник”.

ЯВОР ГЕЧЕВ

Министър на земеделието

Leave a Comment