За 13 проекта по ПМДР са изплатени над 1,7 млн. лв.

Община Бургас и Институтът по рибни ресурси във Варна получават най-много средства

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе общо над 1,7 млн. лв. (1 713 940 лв.) за изпълнението на 13 проекта по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. От тях 885 756 лв. са изплатени на четири публични бенефициери, а останалите 828 184 лв. са оторизирани на 9 кандидати, изпълняващи частни инвестиции.

лодкиНай-много средства, в размер на 377 224 лв., са наредени към община Бургас, публичен бенефициер по Мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“. С финансовата подкрепа на ЕС ще бъдат създадени условия за безопасно съхранение на плавателните съдове на територията на лодкостоянката в бургаския кв. „Крайморие“.

Институтът по рибни ресурси във Варна (към Селскостопанска Академия)  получава 365 177 лв. по проект за „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”. Средствата ще бъдат вложени за изследвания на видовете бели миди, както и за управлението на техните запаси. Паралелно с проучването се финансират и дейности, свързани с морското пространствено планиране и морските защитени зони.

Авансово плащане на стойност 21 920 лв. е преведено на община Аксаково по  Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията на МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за проучвания по петте направления на „Синия растеж“ (Стратегията на ЕС за устойчиво развитие на морския и крайбрежен сектор). Проектът включва наблюдение и опазване на околната среда и в частност морското и водно богатство. Ще бъде разработена и електронна платформа, която ще осъществява взаимодействие и сътрудничество между общините, регионалните структури, бизнеса и гражданите в областта.

Разплатени са общо 383 768 лв. за изпълнението на четири проекта, включени в одобрената Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ на МИРГ „Високи Западни Родопи (ВЗР): Батак – Девин – Доспат“. Безлихвен заем от 121 435 лв. е преведен на община Доспат по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.

Останалите две оторизации, в размер на 93 580 лв. и на 86 738 лв., са на частни бенефициери и също са по Мярка 7.1. Първата е насочена към повишаване интереса на подрастващите към местния риболовен туризъм и въдичарството, а втората – за изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска. Четвъртият проект, по който са изплатени 82 015 лв., е по Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията на МИРГ-а. Създадена е и софтуерната система за наблюдение и превенция на бракониерството чрез смарт устройства.

ДФЗ – РА изплати 210 752 лв. на бенефициер по Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености” от Стратегията на МИРГ „Български черноморски сговор (БЧС) Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Безвъзмездната помощ се отпуска за основен ремонт на общинския път, отвеждащ до язовир „Здравец“. Проектът има за цел да популяризира отглежданите аквакултури в региона и да рекламира дейността на рибарската общност.

Още 193 640 лв. са преведени на бенефицер по Мярка 1.1 „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегията на МИРГ „Пазарджик“. С финансовата помощ на ЕС съществуващото предприятие ще увеличи производството на риба с допълнителни количества от 10 200 кг. годишно.

Кандидат с одобрен проект, част от Стратегия на МИРГ „Самоков“, получи 45 950 лв. Със средствата ще бъде закупен хладилен бус за  разнос на риба между магазините на фирмата и ресторанта на комплекса.

Още 29 500 лв. са изплатени на кандидат, изпълняващ проект за съхраняване на местната идентичност и културно-историческото наследство на територията на МИРГ „Самоков“.

ДФЗ – РА компенсира с 43 478 лв. кандидат по  ПМДР 2014-2020 за загуби, следствие спазване на изискванията за управление на защитени зони по „Натура 2000“.

Частен бенефициер с проект, включен в Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“, получи 42 531. Безвъзмездната финансова помощ е отпусната за създаване на филм, организиране на етно-кулинарен фестивал „Черно море и село“ и музейна сбирка за местната рибарска общност.

 

Leave a Comment