БЕХ ще внесе 970 млн. лв. за компенсиране на небитовите потребители на ток през юли-септември

От 1 юли до 31 декември 2022 г. за небитовите клиенти токът ще струва 250 лв./Мвтч

img_2061„Български енергиен холдинг“ (БЕХ) трябва да преведи 970 млн. лв. към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), реши правителството. Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят от дъщерните дружества на БЕХ – производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец август и прогнозни за месец септември 2022 г.

Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ФСЕС следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.

За да се извършат предвидените компенсации в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Leave a Comment