България повдига проблемите на животновъдството и вноса на слънчоглед пред Съвета на ЕС

крави ДжърсейКабинетът одобри позицията на България за предстоящото неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 14-16 септември 2022 г. в Прага, Чехия.

Брутната продукция в животновъдство в България се свива в дългосрочен период от време в целия подотрасъл, а добавената стойност постоянно пада. Цените на повечето продукти от животновъдството се увеличават, но не могат да компенсират допълнителното нарастване на разходите за производство. Това влошава възвращаемостта, а оттам обяснява и спадащия интерес към това производство и свиването на животновъдството.

В България безпокойство будят смущенията на пазара на слънчоглед, на който след временното либерализиране на търговията съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украйна има внесени над 650 000 тона маслодаен слънчоглед с произход Украйна, което изправя българските земеделски стопани пред сериозни предизвикателства като затруднена реализация на произведения в страната слънчоглед, ограничени складове за съхранение на зърното и съответните разходи, ценови натиск. В тази връзка България призовава Комисията да обърне специално внимание на ситуацията на пазара на маслодайни култури и да приложи всички възможни инструменти, в т.ч. прилагането на извънредни мерки срещу смущения на пазара.

В настоящата нестабилност на пазарите и непредсказуемост по веригите на доставка Европейския съюз трябва да реагира с адекватна законодателна рамка в областта на биотехнологиите и растителния репродуктивен материал, за да позволи на държавите членки и бизнес операторите да действат иновативно и срещу предизвикателствата на климата, болестите и вредителите по растенията.

По темата „Осигуряване на продоволствена сигурност – ролята на земеделието и храните на ЕС в глобалното устойчиво производство на храни” България счита, че е необходимо да се въведат мерки за минимизиране на рисковете от недостиг на хранителни продукти и осигуряване на продоволствената сигурност.

Leave a Comment