Фонд „Земеделие“ назначава още 130 човека заради увеличаване на схемите и мерките

Броят на щатните служители във фонда ще наближи 1700 души

Държавен земеделски фондСъставът на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да бъде увеличен с допълнителни 130 щата, предлага проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на институцията, публикуван на сайта на аграрното министерство. Към момента броят на постоянните служители в ДФЗ е 1563 след предишната промяна в правилника през 2020 г., когато съставът бе увеличен с 18 човека. След като новият Устройствен план на фонда бъде утвърден, числеността на служителите в Централното управление ще се увеличи до 779, а в областните дирекции броят ще се запази на 914. Общо във фонда ще работят 1693-ма.

В мотивите към проекта се посочва, че необходимостта за изменение и допълнение на Устройствения правилник е продиктувано от значителното нарастване на броя на схемите и мерките, които се администрират от Държавен фонд „Земеделие“, както и на броя на бенефициерите по тях. Освен това по-големият брой се допуска от европейското законодателство заради новата ОСП и стратегическите планове на държавите.

Сроковете при кандидатстване по приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. са много по-кратки, а самата процедура по администриране на заявленията е строго формална с множество вътрешни процедури и срокове, се казва в мотивите.

Най-голямо увеличение – с 66 щата,  има в дирекция „Договориране на мерките по ПМРСР“ и в дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“ с 5 бройки.

Отчетена е необходимост и от увеличение на щатната численост на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ с 4 бройки. За периода 2007 – 2013 средно на годишна база постъпилите заявления за подпомагане са 7 174 броя спрямо 13 868 броя за периода 2014 – 2020, което е увеличение с над 93%, докато щатните бройки в дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ са намалели от 75 в края на 2013г. на 65 към днешна дата.

От друга страна при предстоящото прилагане на ОСП от 01 януари 2023 г. се очаква покачване на броя на интервенциите.

Необходимост от увеличаване на числеността на щатните бройки от 01 януари 2023 г. с 9 нови служители е констатирана в дирекция „Технически инспекторат“. За оценката на качеството на системата за мониторинг на площ и частта от оценката на качеството на системата за заявяване по отношение на коректност на площта в заявлението, които следва да бъде функционална част от ИСАК, се поражда ангажимент да се извършват проверки на място или чрез анализ на изображения от същата календарна година.

В дирекция „Директни плащания“ е предложено увеличение с 13 щата. Причината е, че към 2022 г. заявленията за подпомагане обработвани от дирекцията са увеличили обема си със 125%, спрямо заявленията за периода 2007-2013 г., като от прилагани 12 мерки за периода 2007-2013 г., същите са станали 27 за периода 2014-2020  г.

Щатният брой на служителите в дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“ ще нарасне с нови 2-ма служители. За 2021 г. са извършени плащания по близо 47 хиляди заявления за държавно подпомагане. Към настоящия момент на 2022 г., администрираните заявления за подпомагане по схемите за държавни помощи са в размер на близо 49 хиляди заявления, което е 50 % от всички приети заявления за периода 2007-2013 г. До края на настоящата година се очаква нов прием на допълнителни 40 хиляди заявления по схема за подпомагане „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ с планиран бюджет в размер на 426 млн. лв.,  с което общият брой заявления за 2022 г. са два пъти повече от 2021 година.

Другите предвидени промени, които изискват изменението и допълнението на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, са увеличаването на щата на звено „Инспекторат“ с 1 допълнителна щатна бройка.

Необходимо е и преструктурирането и увеличаването на щата на ключовото звено „Интегрирана система за администриране и контрол“ (ИСАК) на 42 щатни бройки и преобразуването му в дирекция „Интегрирани информационни системи“, с цел укрепване на административния му капацитет за прилагане на промени в правото на ЕС в посока внедряване на иновативни технологии и цифровизация, пише в мотивите..

Нови дирекции

Ще бъде създадена нова дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“ с численост от 25 бройки в специализираната администрация на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. В изпълнение на европейски изисквания всяка държава членка следва да започне да прилага система за мониторинг на площта като функционална част от ИСАК, но с различни функции от системата за контрол и санкции.

Тази нова дирекция ще отговаря основно за редовното и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики, извършвани в рамките на селскостопански площи, чрез географски цифрови данни и данни от спътниците Сентинел по програма „Коперник“ или други данни с поне еквивалентна стойност. Дирекцията ще разработва, анализира, документира, оценява и оптимизира работни процеси по идентифициране на специфични селскостопански събития и/или характеристики на културите въз основа на систематични сателитни наблюдения, получени върху дадена земеделска площ през годината (или част от нея) за всички интервенции и мерки, като по този начин участва в управлението, наблюдението, оценката и контрола на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България.

Дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“ ще отговаря за координацията на регистрирането и съхранението в системата на ключова информация относно изпълнението на съответния стратегически план по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, която е необходима за мониторинг и оценка, по-специално за наблюдение на напредъка към заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки бенефициер и операция, която информация ще се обобщава в изискуемия от европейското право вид за докладване.

Създаването на второто ново структурно звено – дирекция „Специализирани проверки и последващ контрол“, е свързано и с констатациите и препоръките от последния сертификационен одит на Европейската комисия, който предвижда подобряване на реда и сроковете за администриране и приключване на сигнали за нередности и налага прецизиране на функциите на ангажираните с тази дейност структурни звена в рамките на Държавен фонд „Земеделие“. В контекста на това прецизиране и прехвърлянето на съответните функции към други звена, евентуалното поддържане на дирекция „Противодействие на измамите“, която отговаря и за регистрирането и администрирането на сигналите за нередности, би противоречало на изискването за постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите, и съответно не би било обосновано. По тази причина вътрешното преструктуриране в сферата предвижда закриването на дирекция „Противодействие на измамите“ и създаването на нова дирекция „Специализирани проверки и последващ контрол“. Предвижда се дирекция „Специализирани проверки и последващ контрол“, да е част от общата администрация на ДФ „Земеделие“ с численост от 17 щатни бройки.

 

 

Leave a Comment