Министерството на земеделието казва, че гневът на животновъдите е закъснял с 10 месеца

От 9 февруари 2022 г. досега секторът е можел три пъти да реагира на определените в Стратегическия план плащания, но не го е направил

кравиМинистерството на земеделието реагира днес с прессъобщение на упреците на животновъдния сектор, че в Стратегическия план са заложени по-ниски от досегашните ставки за стопански животни.

Браншовите организации в животновъдството предупредиха неведнъж, че са готови на протест, като в същото време заподозряха лобистки интереси при корекциите в Стратегическия план преди да бъде изпратен в Брюксел.

В прессъобщението на МЗм се посочва, че ставките за стопанските животни са предложени още в началото на тази година (9 февруари) и по тях не е имало забележки от страна на браншови организации. Изпратеният до ЕК през ноември 2022 г. Стратегически план е с непроменени ставки, като единствената редакция касае изискването на Брюксел максималното отклонение от определените средни ставки за интервенциите по директни плащания да не надхвърля 20%.

От министерството се съгласяват, че може би някои от плащанията към животни трябва да бъдат коригирани и обещават това да се случи още в началото на 2023 г.

Ето и пълния текст на прессъобщението заедно със ставките: 

Във връзка с разпространението на информация в публичното пространство по отношение на подпомагането на земеделските стопани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. в сектор „Животновъдство“, Министерството на земеделието уточнява следното:

Бюджетите и конкретните ставки за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027г. (СПРЗСР),  са определени и публикувани в Проекта на Стратегическия план,  изпратен на 25 февруари 2022 г. на Европейската комисия (ЕК).

В рамките на мандата на служебния кабинет

не са правени промени в бюджета на интервенции за обвързано производство в сектор „Животновъдство“

който възлиза на 626,5 млн. лв. Индикативните ставки със съответните бюджети за отделните интервенции са определени на база на оторизирани плащания за брой животни от Кампании 2017, 2018 и 2019 и прогнозни за 2020 и 2021.

След получените през май 2022 г. коментари на ЕК по внесения от страната ни Проект на Стратегическия план, Министерството на земеделието (МЗм) проведе диалог със службите на  Комисията, в резултат на който бяха отстранени бележките по тях и СПРЗСР беше официално предаден на ЕК на 9 ноември 2022 г. В частта на Обвързаното с производството подпомагане за сектор „Животновъдство“ коментарите на ЕК, касаещи финансовите параметри, бяха единствено относно процента на отклонение от средните ставки, приложими за всички интервенции по директните плащания. Промяната е наложена от изискването на ЕК, представено по време на преговорния процес, максималното отклонение от определените средни ставки за интервенциите по директни плащания да не надхвърля 20 %. Адаптирането на интервенциите, в резултат на отразените бележки от ЕК, не засяга разпределението на бюджетите, а само процента на максималното отклонение от средните ставки, което дава възможност на животновъдите с допустими животни да получат по-високи ставки. Следва да се има предвид, че точният размер на ставките може да бъде определен след подаване на заявленията за подпомагане и отчитане на допустимостта на броя на животните за Кампания 2023.

Данни за прогнозния размер на максималните ставки (очакван размер за допустимите за подпомагане животни) за обвързано с производството подпомагане по директни плащания за Кампания 2023

Кампания 2023 Директни плащания Развитие на селските райони – Агроекология ОБЩО
/в лева/
Интервенция за обвързано с производството подпомагане Ставки (максимални) за Кампания 2023 г.,
/в евро/
Ставки (максимални) за Кампания 2023 г.,
/в лева/
до 150/300* над 150/300* до 150/300* над 150/300* до 150/300* над 150/300*
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави 188.34 150.67 368.36 294.68 368.36 294.68
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми 263.94 211.15 516.21 412.97 516.21 412.97
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави 152.53 122.02 298.32 238.65 298.32 238.65
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави включени в развъдни програми 224.54 179.63 439.16 351.32 439.16 351.32
Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи** 101.48 81.19 198.47 158.79 415.04 613.51 573.83
Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони 170.14 332.76 332.76
Обвързано с производството подпомагане за биволи 248.29 198.64 485.61 388.5 485.61 388.5
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми 51.65 41.32 101.02 80.81 101.02 80.81
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони 25.55 49.97 49.97
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи 29.4 23.52 57.5 46 44.07 101.57 90.07

* до 150/300; над 150/300 – За кампания 2023 г., чрез модулираните ставки ще се предостави завишено подпомагане за първите до 150 животни за ЕПЖ и за първите до 300 животни за ДПЖ.

** Интервенцията за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи обхваща, животните от застрашени от изчезване породи, включени към досегашните схеми за крави (млечни и месодайни) под селекционен контрол.

За съпоставка

с индикативните максимални ставки, заложени в СПРЗРС, в таблицата по-долу са представени ставките за изплатеното подпомагане по съответните схеми за сектора през Кампания 2021 от настоящия програмен период по линия на Обвързаната подкрепа за сектор „Животновъдство“.

 Кампания 2021 Ставки за Кампания 2021 г., в лева Общо:
Схема за обвързано подпомагане Директни плащания Развитие на селските райони – Агроекология
до 50/200* над 50/200* до 50/200* над 50/200*
Обвързано подпомагане за млечни крави 352.19 281.75 352.19 281.75
Обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол** 520.66 416.53 520.66 416.53
**крави от застрашени от изчезване породи – за мляко 391.16 911.82 807.69
Обвързано подпомагане за месодайни крави и юници 154.51 123.61 154.51 123.61
Обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол** 131.33 105.06 131.33 105.06
**крави от застрашени от изчезване породи – за месо 391.16 522.49 496.22
Обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони 359.55 359.55
Обвързано подпомагане за биволи 420.24 336.19 420.24 336.19
Обвързано подпомагане за овце и кози под селекционен контрол** 73.03 58.42 73.03 58.42
**овце и кози от застрашени от изчезване породи 42.51 115.54 100.93
Обвързано подпомагане за овце и кози в планински райони 59.55 59.55

* до 50/200; над 50/200 – с модулираните ставки за кампания 2021 г. се предоставя завишено подпомагане за първите до 50 животни по схемите за обвързано подпомагане за едри преживни животни (ЕПЖ) и за първите до 200 животни по схемите за обвързано подпомагане за дребни преживни животни (ДПЖ).

** В настоящия програмен период Схема за подпомагане на млечни крави под селекционен контрол, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол и Схема за обвързано подпомагане за овце и кози под селекционен контрол включват и животните от застрашени от изчезване породи.

Както се вижда от таблиците и в настоящия програмен период, и в СПРРЗСР се прилага различна модулация на ставките за сектор „Животновъдство“ при Обвързаната подкрепа. Модулация на ставките в СПРЗСР се базира на Анализа на структурата на земеделските стопанства в България, съобразно който малки стопанства са отглеждащите от 10 до 50 бр. говеда и биволи, както и от 10 до 100 овце-майки и/или кози-майки, а в категорията средни земеделски стопанства попадат тези, отглеждащи от 51 до 200 говеда и биволи, както и от 101 до 300 овце-майки и/или кози-майки, за да се постигне една от най-важните цели на новата Общата селскостопанска политика – осигуряване на по-справедливо разпределение на директните плащания и по-ефективно и ефикасно насочване на подпомагането на доходите.

При съпоставяне на данните от двете таблици се вижда, че се прилага различна модулация на ставките – през 2023 модулацията на ставките се прилага за първите 150/300 животни в стопанството с по-висок размер на подпомагането, а през 2021, модулацията се прилага за първите 50/200 животни в стопанството. Различната модулация е един от компонентите, който съществено влияе върху размера на ставките, като този подход е заложен в СПРЗСР още при подаването му през февруари 2022 г., а не от служебното правителство. Целта на промяната на нивата на модулация на ставките е била да бъдат обхванати малките животновъдни стопанства,  както  и средните такива, като също така през новия програмен период ще се подпомогнат и по-голям брой животни с по-висока ставка.

Вижда се, че при различната модулация, заложена от редовния кабинет през февруари 2022 г., ставките, предвидени в СПРЗСР за интервенциите за автохтонни породи и такива в планински райони: Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи, Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони, Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи – за мляко, Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони намаляват спрямо настоящия програмен период – последна завършена кампания 2021. Намаление има и при Обвързаното с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми намалението, вариращо от 3,56 до 4,45 лв./животно.

За всички останали интервенции в  сектор „Животновъдство“ ставките в СПРЗСР от февруари месец са по-високи в сравнение с последната завършена кампания (2021 г.), а аномалията с намалението на ставките бе установена от служебния кабинет на Министерството на земеделието.

Във връзка с правилата на ЕК за одобрение на Стратегическите планове (чл. 118 от Регламент 2021/2115) служебното ръководство на МЗм не може да извършва промени към настоящия момент относно определените ставки. Поради това и в защита на сектор „Животновъдство“ служебният кабинет предприе

бързи действия за подготовка на Първо изменение на СПРЗСР през 2023 г.

Това изменение ще се базира на изготвени от МЗм технологични карти, които ще имат нова методика за определяне на ставките за различните видове животни, и ще бъдат обсъдени с членовете на Консултативния съвет по „Животновъдство“, преди да бъдат официално утвърдени и внесени за Първо изменение на СПРЗСР.

По отношение на изготвянето на СПРЗСР бихме искали да уточним, че консултациите със заинтересованите страни са проведени съгласно изискванията на чл.106 от Регламент (ЕО) 2021/2115:„….държавите членки включват ефективно тези партньори в изготвянето на стратегическите планове по ОСП и се консултират със съответните заинтересовани страни, включително по отношение на минималните стандарти, посочени в член 13, когато е уместно…“. Те се провеждат в рамките на заседанията на Тематичната  работна група (ТРГ), определена със заповед на министъра на земеделието №РД09-2016/26-02-2020г. В процеса на изготвяне на СПРЗСР са проведени 23 заседания на ТРГ.

Правилата и условията за подпомагане на интервенциите, насочени към сектор „Животновъдство“, финансирани чрез инструмента за Обвързаното с производството подпомагане,  са разгледани в 19-то заседание на ТРГ, проведено на 09 февруари 2022 г., като на участниците в ТРГ предварително са изпратени разработените интервенции в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“. По изпратените проекти на интервенции, които са разгледани в рамките на заседанието

не са постъпили писмени становища от заинтересованите страни в сектор „Животновъдство“.

Финансовият план към СПРЗСР е представен на 20-тото заседание на ТРГ, проведено на 20 февруари 2022 г. По разпределението на средствата във Финансовия план, представен на проведеното заседание на ТРГ не са постъпили писмени становища от заинтересованите страни в сектор „Животновъдство“.

В допълнение в рамките на СПРЗСР, българските животновъди освен до инструментите на обвързана подкрепа и „Агроекологични плащания“ имат достъп и до други инструменти в СПРЗСР, като например еко-схеми и интервенции за засилване пазарната ориентация и присъствие на животновъдите. Ставките по интервенциите по еко схемите и околна среда и климат от РСР, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2021/2115, са изчислени от нает външен изпълнител. Те са изготвени от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия.

След одобрението на Проекта на СПРЗСР от Министерския съвет и след изпращането му на ЕК, Стратегическият план беше  публикуван на 01 март 2022 г. за 30 дневни обществени консултации със заинтересованите страни. Получените становища в рамките на този срок от представителите на сектор „Животновъдство“ не се отнасят до определените за подпомагане ставки и бюджети по интервенциите, насочени в този сектор.

 

 

Leave a Comment