175 проекта по мярка 6.1 и 1298 по мярка 6.3 са одобрени за финансиране

Бюджетът на подмярка 6.1 остана неусвоен

дете млад фермерДържавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи обработката на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” бяха подадени 218 проекта.

Припомняме, че при този прием (26 ноември 2021 г. – 28 февруари 2022 г.) бюджетът бе 12 500 000 евро, което означаваше, че 500 проекта могат да получат финансиране. Службата за съвети в земеделието обаче не беше ангажирана с разработката на проекти за младите фермери и по тази причина броят на кандидатите беше много по-нисък.

От етап оценка за административно съответствие и допустимост до етап техническа и финансова оценка, преминаха 175 проектни предложения, които отговарят на критериите за подбор от Условията за кандидатстване. Всички 175 проекта преминаха успешно етап техническа и финансова оценка и за тях е наличен бюджет за финансиране. В двата етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени общо 4 проектни предложения. Припомняме, че проектните предложения бяха подадени чрез ИСУН в началото на 2022 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011, по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”  от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

На сайта на ДФЗ-РА е публикуван:

Списък с проектните предложения по подмярка 6.1 предложени за финансиране.

По подмярка 6.3 към 200 проекта отпаднаха

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ приключи оценката на 1 496 проектни предложения. От етап оценка за административно съответствие и допустимост до етап техническа и финансова оценка, преминаха 1 303 проектни предложения, които са класирани според броя на присъдените точки по критериите за подбор от Условията за кандидатстване. От тях за 5 броя  проектни предложения на етап техническа и финансова оценка са присъдени по-малко от минималния брой точки по критериите за оценка. За всички останали 1 298 проекта преминали успешно етап техническа и финансова оценка е наличен бюджет за финансиране.

Подмярка 6.3 бе отворена от 1 декември 2021 – 2 март 2022 г. с близо 40 млн. лева бюджет. В разработката на проекти се включиха активно регионалните офиси на Службата за съвети в земеделието.

В двата етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени общо 22 проектни предложения. Припомняме, че проектните предложения бяха подадени чрез ИСУН в началото на 2022 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

На сайта на ДФЗ-РА са публикувани:

Списък с проектни предложения по подмярка 6.3 предложени за финансиране за които е наличен бюджет;

Списък с проектни предложения по подмярка 6.3, за които на етап ТФО са присъдени по-малко от минималния брой точки по критериите за оценка.

 

Leave a Comment