Нови условия при обвързано подпомагане на плодове, зеленчуци и животни поразиха стопаните

Проект на наредба изисква зеленчуците в оранжерии да се отглеждат върху почва. На някои категории животни се определена пределна възраст за субсидиране и по-високи млечни норми

Нови условия в обвързаното подпомагане за плодове, зеленчуци и животни поразиха голяма част от стопаните бъдещи бенефициери.

Условията са залегнали в Проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Проектът подлежи на коментари и забележки до 27 февруари 2023 г.

ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Оранжерия на Хепи Фрутс

Оранжерия на Хепи Фрутс

Стопаните на оранжерийни зеленчуци са поразени най-вече от две неща, които касаят техния бизнес.

Първото е в чл. 31, ал.3, която гласи: „Не се подпомагат площи, на които се отглеждат в оранжерии култури без директен достъп на кореновата система на растението до почвата.“

Ако това условие остане и в официалния текст на наредбата, огромна част от оранжерийните производители ще останат без обвързано подпомагане. В големите оранжерийни блокове, пък и в съвременните по-малки оранжерии, отглеждането на зеленчуци на принципа на хидропониката е приложено с убеждението, че почвеното засаждане е практика от началото и средата на 20 век, а в 21 век хидропониката е базово изискване.

През 2021 г. тогавашният служебен земеделски министър проф. Христо Бозуков се изказа срещу хидропониката, с което си навлече критики както от страна на производители, така и от учени в областта на оранжерийното производство.

Прочети още: Човекът, който въведе хидропониката в български оранжерии преди 40 г., изпрати усмивка на проф. Бозуков
Оранжерийци: Хидропониката е създадена от Господ преди най-малко 3500 години

Друго, което възмути оранжерийните производители е, че въпреки становищата изпратени от оранжерийни организации, обвързаното подпомагане не е разделено на две – за отопляеми и за неотопляеми оранжерии.

ПОЛСКИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Пред производителите на зеленчуци, отглеждани на открито, е поставено едно съвсем ново условия. А именно: „за заявените площи са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11.

Това условие е в сила за всички полски зеленчуци, за които се получава обвързано подпомагане.

ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ

В схемата за обвързано подпомагане на плодове е записан нов текст, който касае десертните лозя: „право на подпомагане по интервенцията по ал. 1 имат площи с допустими сортове, включени в списъка на сортовете по приложение № 9 или сортовете десертно грозде включени в Общия каталог на държавите-членки на Европейския съюз до 1 март на годината на кандидатстване. Нямат право на подпомагане по интервенцията площи, които са включени в регистъра по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.“

В приложение №9 са изброени 38 сорта грозде: Болгар,Брестовица, Чауш, Дружба, Гарант, Хибрид VІ-4, Italia (Muscato Italia ) – 318, Кондарев 6, Надежда, Наслада, Перл дьо Ксаба (Перла), Плевен, Плевенски фаворит, Приста, Ранно без семе, Разакия бяла, Русенско без семе, Ряхово, Супер ран болгар, Sultanina – 919, Alphonso Lavallee – 319, Кралски Рубин, Cardinal – 80, Дунав, Flame seedless, Кондарев 10, Лисича опашка, Michele Palieri, Мир, Muscat de Hambourg – 202, Мискет плевенски, Мискет русенски, Разакия черна, Русалка 3, Сияна, Тангра, Велика, Зорница.

КРАВИ 

крави на Вангел ЛоловПред подпомагане за млечни крави е записано условието те да са на възраст от 22 месеца до 10 години.

Друго изискване е стопаните да са реализирали за периода от 1 октомври до 30 септември  най-малко 1500 кг мляко на млечна крава в планински район или на млечна крава, в система на контрол, която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство.

За останалите млечни крави е необходимо да се докаже с документи, че са дали поне по 2000 кг. мляко в рамките на година. Тези изисквания повтарят досегашните.

За млечни крави под селекционен контрол годишните количества сурово мляко се запазват, като се добавя условието за 2000 кг на млечна крава,  която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство.

Обвързана подкрепа за месодайни крави се предвижда за тези, които са на възраст от 22 месеца до 13 години. Стопаните трябва да са реализирали през годината животни, съответстващи най-малко на 0,3 говеда на едно животно, което отговаря на изискванията (досега беше 0,2 говеда).

Стопаните на месодайните крави в развъдна програма трябва да са реализирали през периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване на пазара за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда, съответстващи най-малко на 0,4 говеда на едно животно (досега 0,25 животни).

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи се изискват количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 2000 кг мляко на животно, което отговаря на изискванията или за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда съответстващи най-малко на 0,25 говеда на едно животно.

БИВОЛИ

Право на подпомагане по интервенцията ще имат биволи, които са на възраст от 36 месеца до 18 години.

ОВЦЕ И КОЗИ

По интервенцията за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи, както и включени в развъдни програми животни имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си животни на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овцете и до 108 месеца за козите.

За овце и кози от развъдни програми има значително завишение на изискванията за доказване реализацията на мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко. Според проектонаредбата стопанинът трябва да докаже количества, съответстващи най-малко на 100 кг. мляко за овца-майка и/или 250 кг мляко за коза-майка. Досега необходимият минимум мляко бе 70 кг или най-малко на 35 кг и 0,2 животни от един от двата вида и нямаше разлики според вида животно.

За овца-майка и/или коза-майка от породи, ползвани за месо стопаните трябва да са реализирали на пазара през периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства животни от един от двата вида, съответстващи най-малко на 1 брой агне или яре, родени в стопанството, на допустимо за подпомагане животно, пише в проектонаредбата.

Leave a Comment