Подготвя се отваряне на две подмерки по ПРСР за преработватели, групи, пчелари, оранжерийни ягоди и малини

Преработватели ще могат да кандидатстват за до 100 хил. лв. помощ, групи на производители – до 17 хил., пчеларите – от 100 лв. до 3650 лв., малини и ягоди до 15 000 лв.

цех на "Фунгоробика"Преработватели на селскостопански продукти, както и групи и организации на производители ще могат да кандидатстват за подпомагане заради неблагоприятната ситуация, създадена заради войната в Украйна.

В публикуван за обществено обсъждане (до 27 февруари) проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г., се посочват условията, на които трябва да отговарят кандидатите. В проекта е записан и максималният размер на помощта.

За преработвателните фирми максимумът е 100 000 лева, а за групите/организациите на производители 17 000 лева. Ако бюджетът се окаже недостатъчен, подпомагането ще бъде намалено с реципрочен коефициент.

От групите на производители, признати от министъра на земеделието, се допускат за кандидатстване тези, които са в няколко посочени сектори (виж чл. 3 в проекта на наредба по-долу).

пчелни кошери от био фермата на ВладоВ същия проект на наредба, в заключителните разпоредби са вкарани текстове, от които се разбира, че ще бъде отворена за прием подмярка 22.1 от ПРСР, но приемът се касае само производителите на оранжерийни малини и ягоди и пчеларите.

В заключителните разпоредби е посочен и размерът на подпомагане – за малини или ягоди – до 15 000 лв.

За пчелни семейства помощта е според броя им – до 19 бр. – 100 лева, за 250 и над 250 бр. пчелни семейства – 3650 лева.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Проект 

НАРЕДБА № …………………….

от ………………………………. г.

за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(2) Наредбата се издава за прилагане на чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1305/2013“.

Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на еднократна сума като спешна безвъзмездна финансова помощ при спазване на изискванията на:

 1. Регламент (ЕС) № 1305/2013;
 2. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013“;
 3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (OВ L, 227 от 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014“;
 4. Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна (OB L, 173 от 30 юни 2022 г.).

(2) Подпомагането по тази наредба се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

(3) Финансовата помощ за кандидати, извършващи преработка на продукти от Приложение І от ДФЕС в продукти извън Приложение І от ДФЕС или памук, се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1407/2013“.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ е администратор по отношение предоставянето и докладването на минималната помощ.

Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

Раздел I

Условия за допустимост

Чл. 3. Допустими за подпомагане са микро, малки и средни предприятия, които:

 1. преработват селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), както резултатът от производствения процес може да е извън Приложение I към ДФЕС;
 2. са групи на производители, признати от министъра на земеделието в следните производствени сектори:

а) зърнено-житни култури;

б) медицински и етерично-маслени култури;

в) картофи;

г) мляко;

д) мед;

е) плодове;

ж) зеленчуци;

 1. са организации на производители, признати от министъра на земеделието в следните производствени сектори:

а) зърнено-житни култури и маслодайни култури;

б) медицински и етерично-маслени култури;

в) картофи;

г) мляко и млечни продукти;

д) мед и пчелни продукти;

е) плодове и зеленчуци.

Чл. 4. (1) На кандидатите по чл. 3 се предоставя подпомагане при условие, че:

 1. са микро-, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.);
 2. са ангажирани в поне една от изброените дейности, съгласно чл. 39в, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013:

а) кръгова икономика;

б) управление на хранителните вещества;

в) ефективно използване на ресурсите;

г) екологични и щадящи климата методи за производство.

 1. са осъществявали дейност през 2021 г. и 2022 г.
 2. за 2022 г. разходите за оперативна дейност превишават приходите от оперативна дейност;
 3. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 4. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
 5. са регистрирани или одобрени по Закона за храните, когато е приложимо.

(2) За кандидат по чл. 3, т. 1 условието по ал. 1, т. 2 се счита за изпълнено, когато:

 1. имат сключен договор през 2022 г. с лице, което притежава разрешение или разрешително за третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците или
 2. притежава сертификат за биологично производство или
 3. документ за въвеждане в експлоатация/ползване на пречиствателни станции или
 4. документ за въвеждане в експлоатация/ползване на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници или
 5. наличие на международен стандарт за управление на енергия ISO5001:2018 или
 6. наличие на международен стандарт за управление на околната среда ISO 14001 или

7. документ за въведени системи за управление по отношение на околната среда съгласно международни стандарти, издаден от компетентно лице или

 1. документ за налични рециклиращи или компостиращи машини или съоръжения (договори и/или фактури за закупени машини, копие от инвентарна книга и др.)

(3) За групи и организации на производители, признати от министъра на земеделието, условието по ал. 1, т. 2 се счита за изпълнено, когато:

 1. над 51% от членовете на групата/организацията са:

а) получили плащане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за кампания 2022 г. или

б) отглеждат животни в действащ животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните – ВетИс или

 1. организацията или групата на производители отговоря на някое от условията по ал. 2, т. 1 или 3-8.

(4) Всички членове на групата или организацията на производители, която е кандидат за подпомагане, трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за стопанската 2021 – 2022 г. Условието не се прилага за членове на групата или организацията, които са новорегистрирани земеделски стопани.

(5) За кандидати, които са групи и организации на производители, признати от министъра на земеделието, условието по ал. 1, т. 6 не е задължително.

Чл. 5. Кандидати микро, малки и средни предприятия – преработващи селскостопански продукти са допустими, ако съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), основната им икономическа дейност за 2021 г. и 2022 г., попада в класовете, посочени в приложение № 1.

Чл. 6. (1) Не са допустими за подпомагане кандидати по чл. 3, които:

 1. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172, 192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307, 321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
 3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалище на кандидата или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 5. с акт на компетентен орган е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

 1. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
 2. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
 3. обявени са в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
 4. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват кандидата съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

(3) Отсъствието на обстоятелства по ал. 1 се декларира от кандидата в заявлението за подпомагане.

Раздел ІІ

Финансови условия за подпомагане

Чл. 7. Подпомагането се предоставя в рамките на наличните средства по мярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Чл. 8. (1) Подпомагането по подмярката представлява еднократно платима сума в размер, изчислен  въз основа на отрицателната разлика между приходите от оперативна дейност за 2022 г. и разходите за оперативна дейност за 2022 г.

(2) Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидат по чл. 3, т. 1 е 100 000 лева, а за кандидат по чл. 3, т. 2 и т. 3  е 17 000 лева.

(3) При определяне на максималния размер по ал. 2 Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взема предвид подпомагането на кандидата, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна включително по:

 1. нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“;
 2. Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори (обн., ДВ, бр. 55 от 2022 г.);
 3. Наредба № 3 от 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

(4) При изчисляване на максималния допустим размер на финансовата помощ по ал. 2 за кандидати, извършващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук, се отчитат максималните размери и натрупването на минимални помощи, предоставени на територията на Република България в рамките на едно и също предприятие съгласно чл. 3 и 5 от Регламент № 1407/2013, както и условието на чл. 1, параграф 2 на същия регламент.

Глава трета

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.

Ред за кандидатстване

Чл. 9. (1) Подпомагането по реда на тази наредба се предоставя въз основа на заявление за подпомагане, одобрено от ДФЗ.

(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 е по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

(3) Към заявлението за подпомагане се прилага:

 1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице;
 2. декларация по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средни предприятия;
 3. декларация за съгласие за предоставяне на данни от НСИ по образец съгласно приложение № 2;
 4. документи, доказващи съответствие с чл. 4, ал. 2 или ал. 3, т. 2;

(4) Като част от заявлението за подпомагане кандидатите подписват:

 1. декларация за приходи и разходи за 2022 г., в случаите които кандидатът не е подал отчет за приходите и разходите за 2022 г. в Националния статистически институт (НСИ) към датата на кандидатстване;
 2. декларация, че кандидатът е запознат, че максималният размер на подпомагането по подмярката се предоставя при отчитане на предоставеното подпомагане по други инструменти в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна;
 3. декларация за минимални и държавни помощи, в случаите по чл. 2, ал. 3.

(5) Когато към заявлението е представен документ на чужд език, кандидата представя превод на български език, с нотариална заверка на подписа на преводача.

Чл. 10. (1) Кандидатите подават заявления за подпомагане в срок за прием, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувана предварително с министъра на земеделието.

(2) В заповедта по ал. 1 се определя начална и крайна дата на срока за прием и бюджет.

(3) Заповедта по ал. 1 се публикува два работни дни преди началото на приема на интернет страниците на Министерството на земеделието (МЗм) и на ДФЗ.

(4) Изпълнителният директор на ДФЗ, може да измени заповедта по ал. 1, след предварително съгласуване с министъра на земеделието. Заповедта за изменение се публикува на интернет страниците на МЗм и ДФЗ.

Чл. 11. (1) Заявлението за подпомагане се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ по адрес на управление на кандидата.

(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или упълномощеното от него лице.

(3) При липса или нередовност на документите длъжностното лице връща документите на кандидата, като писмено посочва установените липси и/или нередовности и предоставя копие на контролния лист. След отстраняване на липсите и нередовностите кандидатът може да подаде отново заявление за подпомагане в срока за прием.

(4) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.

Раздел II

Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане и одобрение

Чл. 12. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки на подадените заявления на подпомагане съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

(2) При извършване на проверките по ал. 1 ДФЗ използва и наличната информация в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИС, в информационната система да Национален статистически институт и Национална агенция за приходите, както и наличната информация от Интегрирана система за администриране и контрол.

(3) При разглеждане на заявленията за подпомагане се вземат предвид и данните и резултатите от проверките на място, приключили през кампания 2022, извършени съобразно Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

(4) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, ДФЗ уведомява с мотивирано писмо кандидатите по чл. 3, които в срок до 10 работни дни от уведомяването могат да отстранят констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнително изисканите документи. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане

Чл. 13. Когато финансовата помощ по допустимите заявления за подпомагане превишат бюджета съгласно заповедта по чл. 10, ДФЗ намалява одобреното подпомагане пропорционално чрез прилагане на коефициент за намаление на всички подадени заявления за подпомагане. 

Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ се произнася със заповед за одобрение или отказ за предоставяне на финансова помощ по заявлението за подпомагане.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ уведомява кандидата за акта по ал.1.

Раздел III

Ред за изплащане на подпомагане

Чл. 15. (1) Бенефициентите подават заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) по адрес на управление.

(2) Заявката за плащане се подава след одобрение на заявлението за подпомагане и след подаване в НСИ на отчет за приходите и разходите за 2022 г., но не по-късно от 15 август 2023 г.  Към заявката за плащане бенефициента представя документите, описани в образеца и изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице,

(3) Длъжностно лице от областната дирекция на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента или упълномощеното от него лице.

(4) При липса или нередовност на документите длъжностното лице връща документите на бенефициента, като писмено посочва установените липси и/или нередовности и предоставя копие на контролния лист.

(5) След отстраняване на липсите или нередовностите по ал. 4, бенефициентът има право в срока по  ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът  получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В случай на установена нередовност в представените документи, при извършване на административна проверка, ДФЗ изпраща уведомително писмо на бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаването му е длъжен да предостави изисканите допълнителни документи и/или информация.

(8) В срок не по-късно от 45 дни след подаване на заявката за плащане ДФЗ извършва съответните административни проверки и/или проверка на място и одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или цялата финансова помощ.

(9) Одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявката за плащане банкова сметка не по-късно от 15.10.2023 г.

(10) Държавен фонд „Земеделие“ може да извърши повторна проверка на данните от отчета за приходите и разходите за 2022 г. след 30 септември 2023 г. за съответствие на коригираните отчети спрямо размера на помощта, изчислена съгласно чл. 8, ал. 1.

Чл. 16. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция отказва изплащане на подпомагане, когато:

 1. бенефициентите не отговарят на условията за допустимост или не са спазили изискване по тази наредба;
 2. не доказват изпълнение на дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2;
 3. не са предоставили документи в срока по чл. 15, ал. 2 и 7;
 4. не са предоставили заявка за плащане в срока по чл. 15, ал. 2.

(2) Когото при проверката по чл. 15, ал. 10  ДФЗ установи промяна в данните, въз основа на които е изчислена финансовата помощ, може да изиска възстановяване на съответната сума по реда на чл. 27 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Глава четвърта

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 17. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април ДФЗ-РА публикува на електронната си страница информация за предходната финансова година за земеделските стопани, на които е извършено плащане.

(2) Данните на лицата, получили подпомагане, се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.

Чл. 18. (1) След уведомяване за предоставяне на подпомагането бенефициентите, които имат професионален уебсайт за земеделската си дейност, публикуват кратко описание на подпомагането, включващо целите и резултатите от подкрепата, като подчертават финансовото подпомагане от Европейския съюз.

(2) Когато ДФЗ – РА установи неспазване на задължението по ал. 1, уведомява бенефициента и му дава едномесечен срок за изпълнение на задължението.

Заключителни разпоредби
 • 1. Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • 2. В Наредба № 3 от 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 92 от 2022 г. ) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В чл. 3 се създават т. 6 и 7:

„6.  за стопанската 2022 – 2023 г., отглеждат малини или ягоди – оранжерийно производство и не са получили подпомагане по подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ за площи с ягоди или малини; или

 1. за стопанската 2021 – 2022 г. и стопанската 2022 – 2023 г. и са собственици на пчелни семейства.“.
 2. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. Земеделските стопани, заявили за подпомагане малини или ягоди – оранжерийно производство, трябва да отглеждат малините или ягодите – оранжерийно производство в съоръжение, което е временна преносима или е трайна конструкция, покрита с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, със съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване и системи за капково напояване.“.

 1. В чл. 6, ал. 1 накрая се добавя „както и малини или ягоди – оранжерийно производство.“.
 2. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 5:

„5. пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, регистриран в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИс.“

 1. В чл. 11 се създават т. 7 и 8:

„7. при установени от проверка на място площи с малини или ягоди – оранжерийно производство; и/или

 1. броят на наличните пчелни семейства, на база извършен есенен преглед за 2022 г., отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отразени в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар.“.
 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 6, буква „д“ се изменя така:

„д) равна на 100 ха или над 100 ха – 6000 лв.;“;

б) създават се т. 14 и 15:

 1. за площ с малини или ягоди – оранжерийно производство – 15 000 лв.;
 2. за брой пчелни семейства:

а) до 19 бр. – 100 лв.;

б) от 20 бр. до 49 бр. – 300 лв.;

в) от 50 бр. до 99 бр. – 680 лв.;

г) от 100 до 149 бр. – 1200 лв.;

д) от 150 до 249 бр. – 1700 лв.;

е) равен на 250 бр. и над 250 бр. – 3650 лв.“.

 1. В чл. 13 се създава ал. 4:

„(4) Към заявлението за подпомагане земеделските стопани по чл. 4а декларират наличието на един от следните документи, който се предоставя в оригинал при извършване на проверка на място:

 1. документ за въвеждане в експлоатация/ползване;
 2. документ от компетентния орган по околна среда и водите относно допустимостта на изграждане на система за капково напояване;
 3. договор за доставка/монтаж на система за капково напояванe;
 4. договор за поддръжка на система за капково напояване;
 5. извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система, доказваща заприхождаването на системите за напояване.“.
 6. Създава се чл. 14а:

„Чл. 14а. През 2023 г. изпълнителният директор на ДФЗ-РА със заповед може да определи срок за прием на заявления за подпомагане за земеделски стопани по чл. 3, т. 6 и 7.“.

 1. Създава се чл. 17а:

„Чл. 17а. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверки на заявленията за подпомагане на земеделски стопани по чл. 3, т. 7 въз основа на справка от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните предоставя еднократно на ДФЗ, в срок до два дни след обнародването на тази наредба справката по ал. 1, която съдържа броят на наличните пчелни семейства, на база извършен есенен преглед за 2022 г., отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отразени в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар.“.

 1. В чл. 19, ал. 2 се правят следните допълнения:
 2. В т. 2 след думите „и/или животните“ се добавя „и/или пчелните семейства“;
 3. Създава се т. 5:

„5.  не са предоставени при проверката на място документите по чл. 13, ал. 4.“.

 • 3. В Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 от 2019 г., бр. 38 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., доп., бр. 33 от 2021 г. и изм. и доп. бр. 31 от 2022 г.) чл. 16 се отменя.
 • 4. В Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ; попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г., бр. 21 и 33 от 2021 г. и бр. 32 от 2022 г.) чл. 13 се отменя.
 • 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

 

 

 

Leave a Comment