Одобрено е финансиране по ПРСР на преработватели, групи и организации, оранжерии и пчелари

Правителството одобри петнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

Прочети повече подробности тук: Подготвя се отваряне на две подмерки по ПРСР за преработватели, групи, пчелари, оранжерийни ягоди и малини

пчелни кошери от био фермата на ВладоС това изменение се създава нова подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. Финансирането е под формата на еднократна помощ и ще осигури ликвидност, предвид затрудненията, пред които секторът е изправен при преработката или маркетинга на селскостопански продукти. Подкрепа ще се предоставя на територията на цялата страна за микро-, малки и средни предприятия, преработватели на селскостопански продукти, групи и организации на производители.

Промяна предвижда да бъде разширен и обхватът на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ за подпомагане на допълнителни чувствителни сектори, като финансовата помощ ще бъде насочена в секторите „Растениевъдство“ – за земеделски стопани, отглеждащи оранжерийни ягоди и малини и „Животновъдство“ – за земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Решението на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет и е в рамките на първоначално зададените параметри на ПРСР 2014 – 2020 г.

Leave a Comment