Нова наредба определя три степени на квалификации по професията „Фермер“

Фермерският пазар в Пловдив. На снимката: Младите зеленчукопроизводители Таньо, Йовка и Красимир, които всъщност не са обединени в група или организация, а само като приятели Архивна снимка на Агро Пловдив

Фермерският пазар в Пловдив. На снимката: Младите зеленчукопроизводители Таньо, Йовка и Красимир
Архивна снимка на Агро Пловдив

Нова наредба обнародвана в днешния 19-ти брой на „Държавен вестник“ от 28 февруари определя три степени на професионална квалификация по професията „Фермер“.

Според Наредба №7 от 14 февруари 2023 г., издадена от Министерството на образованието и науката, въпросните три степени са „Земеделец“ (втора степен), „Производител на селскостопанска продукция (трета степен) и „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми“ (четвърта степен). Те са част от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от образователния министър.

Наредбата дава дефиниции на трите степени на професионална квалификация.

В своята професионална дейност фермерът – земеделец, планира, организира и извършва селскостопански дейности по отглеждане и прибиране на реколтата от земеделски култури; по отглеждане на селскостопански животни; по заготовка на продукцията за продажба.
Трудовата дейността на фермера – земеделец, в растениевъдството включва отглеждане на земеделски култури чрез извършване на отделни агротехнически мероприятия – основна и предсеитбена обработка на почвата, основно торене, сеитба/засаждане, грижи по време на вегетация на културите, подхранване с тор, окопаване, борба с болести и вредители, прибиране на реколтата и заготовка на продукцията за реализация на пазара. Прилагането на добри земеделски практики при отглеждането на земеделските култури, които щадят околната среда и запазват и поддържат плодородието на почвата, е основна задача на фермера.
В областта на животновъдството фермерът – земеделец, отглежда селскостопански животни, като полага основни грижи за различните видове животни чрез правилното им хранене, развъждане и спазване на ветеринарномедицинските, включително мерките за биосигурност и зоохигиенните изисквания в животновъдните обекти.
При отглеждане на земеделски култури и животни работи с машинно-тракторни агрегати и машини и съоръжения в животновъдството.
Фермерът – производител на селскостопанска продукция, в дейността си осигурява производство на безопасни суровини и храни; устойчиво управлява природните ресурси; опазва селските райони и поддържа жизнеспособността на икономиката в тях. Упражнявайки професията си, той взема решения за цялостната организация на производството и дава указания за изпълнение на различните дейности при производството на селскостопанската продукция.
При организиране на земеделското производство ефективно контролира изпълнението на задачите, внедрява комплексна механизация, правилно използва земеделска техника и може да работи с нея.
Професионалната дейност на фермера с четвърта степен на професионална квалификация със специалност „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми“ е съвкупност от действия, насочени към планиране, организиране, вземане на решения и тяхното реализиране, контрол и анализ на постигнатите резултати, с цел ефективно използване на ресурсите на стопанството за ефективното му функциониране.
За успешно упражняване на професията си фермерът с четвърта степен на професионална квалификация трябва да бъде прецизен и отговорен, да има стремеж към внедряване на ресурсно-икономични технологии и към получаване на селскостопанска продукция срещу възможно минимални разходи.
НАРЕДБА № 7 от 14 февруари 2023 г.

за придобиване на квалификация по професията „Фермер“

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 621060 „Фермер“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 621060 „Фермер“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 6210601 „Земеделец“, на трета степен на професионална квалификация за специалността 6210602 „Производител на селскостопанска продукция“ и на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 6210603 „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми“.

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II

Съдържание на държавния образователен стандарт

Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 621060 „Фермер“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и заключителни разпоредби

  • 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2023/2024 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.

(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2022/2023 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

  • 2. Тази наредба се издава основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 29 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професията „Фермер“ (ДВ, бр. 13 от 2004 г.).

С приложение №2 към Наредбата може да се запознаете ТУК

Leave a Comment