Централният регистър за проследяване на храни и вино ще включи производители, преработватели, търговци на едро

Получателите на храната също ще предоставят като данни в регистъра

складПроизводители на плодове и зеленчуци, както и на зърно, със собствени или наети складови бази за търговия на едро, пазари на производители, преработватели, както и търговци на едро и вносители на храни от ЕС и от трети страни, ще бъдат включени в Централен регистър за проследимост на храните.

Извън регистъра ще останат веригата за доставки на храни на етап търговия на дребно, както и доставките на малки количества първични продукти и храни съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38 от Закона за храните.

Това е записано в проекта на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните (виж проекта по-долу), който е публикуван за обществено обсъждане до 24 април 2023 г. в Портала за обществени консултации.

Централният регистър ще се поддържа от БАБХ. Чрез него ще се следят регистрираните или одобрени по реда на Закона за храните и Закона за виното и спиртните напитки обекти за производство, преработка и търговия на едро с храни, вино, спиртни напитки и останалите продукти по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, наричани по-нататък „храни“, в това число пресните плодове и зеленчуци.

Информацията от Централния регистър ще се предоставя по електронен път на 9 държавни институции, а именно: Министерство на икономиката и индустрията; Министерство на здравеопазването; Министерство на финансите; Държавна комисия за стоковите борси и тържищата; Агенция „Митници“; Национална агенция за приходите; Комисия за защита на конкуренцията; Комисия за защита на потребителите; Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Със заповед на земеделския министър информацията може да се предоставя и на други държавни и съдебни органи.

Регистрираните бизнес оператори ще предоставят на Централния регистър данни за себе си и своите обекти, както и пълна информация за реализацията на храната по веригата на доставки на ниво търговия на едро.

Те ще съобщават данни за произведени, преработени или получени от страни членки на Европейския съюз или от внос храни, при тяхното първо пускане в стокооборот – вид / наименование на храната, търговска марка (търговско наименование), физично състояние (прясно / охладено / замразено), страна / място на произход, партиден №, срок на годност / срок на минимална трайност, количество, дата на първо пускане в стокооборот на храната, търговец на едро / производител / износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа / дата на издаване.

В допълнителните разпоредби е дефинирано що е то търговец на едро. „Обекти за търговия на едро с храни“ са местата по чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в от Закона за стоковите борси и тържищата, регистрирани или одобрени по реда на чл. 26 или 31 от Закона за храните, включително търговските обекти, представляващи самостоятелни магазини и/или вериги от магазини за продажба на едро на храни, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, както и обекти за търговия на дребно с прилежащи складове с обща складова площ над 51 м² за съхранение на храни в големи обеми, характерни за търговия на едро, представляващи здравен, хигиенен, търговски и фискален риск.“

Проект НАРЕДБА за Централния регистър за проследимост на храните

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация от Централния регистър за проследимост на храните по веригата за доставки на ниво съхранение и търговия на храни на едро в страната.

(2) Наредбата не се прилага по отношение на:

 1. веригата за доставки на храни на етап търговия на дребно;
 2. доставките на първични продукти и храни съгласно чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38 от Закона за храните:

а) директната доставка на малки количества първични продукти по чл. 1, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (специално българско издание, глава 13, том 44)  и чл. 1, параграф 3, букви „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, специално българско издание, глава 03, том 56) („Регламент (ЕО) № 853/2004“);

б) доставката на храни от животински произход от обекти за търговия на дребно до друг обект за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност по  чл. 1, параграф 5, буква „б“ (ii) от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Чл. 2. (1) Централният регистър е организирана и поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) информационна система за осигуряване на проследимост на храните, в регистрираните или одобрени по реда на Закона за храните и Закона за виното и спиртните напитки обекти за производство, преработка и търговия на едро с храни, вино, спиртни напитки и останалите продукти по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, наричани по-нататък „храни“, в това число пресните плодове и зеленчуци.

(2) За обектите за съхранение на зърно се прилагат реда и условията за регистрация и проследимост съгласно Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно (обн. ДВ. бр. 8 от 2016 г.).

Чл. 3. Централният регистър осигурява:

 1. централизиране и систематизиране на информацията относно проследимостта на храните по агрохранителната верига;
 2. ползване на информация от други публични регистри;
 3. обобщаване на събраната информация и ползването ѝ от органите по чл. 2, ал. 1 от Закона за управление на агрохранителната верига, осъществяващи държавната политика по агрохранителната верига –министърът на земеделието, министърът на икономиката и индустрията и министърът на здравеопазването, включително ползването ѝ за статистически цели от органа по статистиката в Министерство на земеделието.

Чл. 4. (1) В Централния регистър информация предоставят и получават следните институции:

 1. Министерство на икономиката и индустрията;
 2. Министерство на здравеопазването;
 3. Министерство на финансите;
 4. Държавна комисия за стоковите борси и тържищата;
 5. Агенция „Митници“;
 6. Национална агенция за приходите;
 7. Комисия за защита на конкуренцията;
 8. Комисия за защита на потребителите;
 9. Изпълнителната агенция по лозата и виното;

(2) Институциите по ал. 1 предоставят по електронен път в регистъра информация, имаща отношение към проследимостта на храните, в съответствие с данните, поддържани в администрираните от тях информационни системи.

(3) Информация от регистъра могат да получават и други държавни и съдебни органи при необходимост.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя със заповед на министъра на земеделието.

Чл. 5. (1) Бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или извършват дистрибуция на храни на етап търговия на едро, внос и износ, осигуряват възможност за проследимост по групи и подгрупи храни, съгласно § 1, т. 4 и 13 от допълнителните разпоредби на Закона за храните и чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, като елемент от изпълнение на техните задължения по чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (специално българско издание, глава 15, том 008), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 178/2002“.

(2) Като неразделна част от проследимостта по ал. 1, бизнес операторите осигуряват предоставянето на следните данни в информационната система на Централния регистър, съгласно Приложението:

 1. данни за бизнес оператора и регистрирания / одобрен обект по Закона за храните или Закона за виното и спиртните напитки – име или наименование на бизнес оператора (производител / търговец на едро / вносител), адрес на управление, ЕИК, регистрационен / одобрителен № на обекта от регистъра по чл. 24 от Закона за храните, чл. 27 или чл. 132 от Закона за виното и спиртните напитки;
 2. данни за реализацията на храната по веригата на доставки на ниво търговия на едро:

а) информация относно произведени, преработени или получени от страни членки на Европейския съюз или от внос храни, при тяхното първо пускане в стокооборот – вид / наименование на храната, търговска марка (търговско наименование), физично състояние (прясно / охладено / замразено), страна / място на произход, партиден №, срок на годност / срок на минимална трайност, количество, дата на първо пускане в стокооборот на храната, търговец на едро / производител / износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа / дата на издаване;

б) информация при последваща дистрибуция на храната – дата на получаване в обекта за търговия на едро, търговец на едро получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, получено количество, търговец на едро / производител / износител, получател на храната, вид и адрес по местонахождение на обекта, доставено количество, документи, придружаващи храната, номер на документа / дата на издаване. Бизнес оператори по § 1, т. 1 буква „д“ от допълнителните разпоредби не подават информация за последваща дистрибуция на храната, когато тя е предназначена за краен потребител и представлява търговия на дребно;

в) друга информация относно храните – количество бракувани храни, технологични фири и загуби от друг характер.

Чл. 6. Търговците на пресни плодове и/или зеленчуци и винопроизводителите осигуряват съответствие на плодовете и зеленчуците, на всички етапи от тяхната търговия, с приложимите пазарни стандарти съгласно чл. 75 и 76 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1108/2013“ и Дял II, Глава II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157 от 15 юни 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 543/2011“.

Глава втора

РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ХРАНИТЕ

Чл. 7. (1) За включване в информационната система на Централния регистър се подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, което съдържа най-малко следната информация:

 1. за институциите по чл. 4:

а) наименование, седалище и адрес на управление;

б) код по БУЛСТАТ;

 1. за бизнес операторите:

а) наименование, седалище и адрес на управление;

б) ЕИК

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. списък на оправомощените лица, които ще обработват, подават и получават тази информация;
 2. правила за реда и условията за контрол за верността на подаваната в БАБХ информация и за коригиране на неточно подадена информация;
 3. уведомление за осигурена техническа и софтуерна обезпеченост от бизнес оператора, за подаване на данни в информационната система на Централния регистър;

Чл. 8. (1) Заявлението се проверява от длъжностни лица в БАБХ в срок до 10 работни дни от неговото подаване. При установяване на нередовности се уведомява заявителя, като се определя срок от 10 работни дни за отстраняването им.

(2) В срок до 5 работни дни от подаване на заявлението, от отстраняване на нередовностите в определения срок по ал. 1 или от изтичане на срока за отстраняването им, изпълнителният директор на БАБХ със заповед:

 1. мотивирано отказва включване в регистъра или;
 2. включва в регистъра институцията по чл. 4 или бизнес оператора.

(3) Заповедта за отказ по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Институциите по чл. 4 и бизнес операторите уведомяват в 3-дневен срок БАБХ за всяка промяна в информацията и документите по чл. 7, настъпила след включване в информационната система на Централния регистър, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

Чл. 9. (1) Прекратяване на достъпа на институция по чл. 4 или бизнес оператор до информационната система на Централния регистър се извършва:

 1. при заличаване от Търговския регистър;
 2. при заличаване от регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, чл. 27 или чл. 132 от Закона за виното и спиртните напитки;
 3. при заличаване на правния субект или прекратяване на дейност.

(2) Прекратяването на достъпа по ал. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. Заповедта за прекратяване се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета

ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ХРАНИТЕ

Чл. 10. (1) Бизнес операторите са длъжни да подават към Централния регистър информация в електронен вид за всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната на храни и всяка последваща дистрибуция на храните на етап търговия на едро.

(2) Първото подаване на информация в Централния регистър за доставено конкретно количество (партида/пратка) храни се извършва, както следва:

 1. от бизнес оператор, който произвежда и/или преработва храни – при първото пускане в стокооборот на храната на пазара в страната;
 2. от бизнес оператор, който извършва търговия на едро с храни – при получаване на храна с произход от страна членка на Европейския съюз в обекта за търговия на едро;
 3. от вносител на храни – при първото пускане в стокооборот на храната от трети страни на пазара в Република България;

(3) При първото подаване на информацията по ал. 2 в Централния регистър, за всяко конкретно количество (партида/пратка) храни от информационната система автоматично се генерира уникален код;

(4) На всеки следващ етап на дистрибуция, при подаването на информация в Централния регистър от бизнес оператора, информационната система автоматично допълва първоначално генерирания код, с цел осигуряване на проследимост на съответните храни по веригата на доставки на ниво търговия на едро.

(5) Бизнес операторите подават информацията по ал. 2 и 4 към Централния регистър в срок до 72 часа от получаване на конкретното количество (партида/пратка) храни, но не по-късно от часа на напускане на стоката от производствения или търговския обект.

Чл. 11. (1) Българската агенция по безопасност на храните не извършва корекции на подаваната от институциите по чл. 4 и бизнес операторите.

(2) Институциите по чл. 4 и бизнес операторите носят отговорност за верността и своевременното подаване на информацията по тази наредба, както и за спазване изискванията за защита на личните данни.

Чл. 12. (1) Бизнес оператор обявен в несъстоятелност или ликвидация, подава информация към Централния регистър по реда на тази наредба до датата на решението на съда за заличаването му от Търговския регистър.

(2) При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на бизнес оператор със седалище в държава членка или със седалище в трета държава, осъществяващо дейност в Република България чрез клон, както и при решение за закриване на клон информация в Централния регистър се подава до заличаването от съответния публичен регистър в държавата, където е регистрирано, респективно до заличаването на клона.

Глава четвърта

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ НА ХРАНИТЕ

Чл. 13 (1) Централният регистър осигурява на институциите по чл. 3, т. 3 и чл. 4 информация за произведените, преработени и/или дистрибутирани количества храни, чрез достъп до регистъра по електронен път.

(2) Информацията в Централния регистър се архивира на всеки 2 години.

(3) Компетентните органи по чл. 3, т. 3 и институциите чл. 4 получават и ползват информация от Централния регистър при запазване на професионалната и търговската тайна. Те нямат право да разгласяват и предоставят информация от Централния регистър на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.

(5) Централният регистър изготвя справки от обобщената база данни по предварително зададени критерии и я предоставя в електронен вид на компетентните органи чл. 3, т. 3 и институциите по чл. 4.

Глава пета

КОНТРОЛ

Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на БАБХ осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и ползване на информация в Централния регистър.

(2) Длъжности лица от Българската агенция по безопасност на храните може да изискват допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1, както и да извършва проверки на място.

(3) Институциите по чл. 4 и бизнес операторите предоставят измененията и допълненията на правилата по чл. 7, ал. 2, т. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане. Те своевременно привеждат тези правила в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба за дейността на Централния регистър.

Чл. 15. При установяване на нарушения на Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕС) № 543/2011 и Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и на изискванията по тази наредба, ръководителите на ведомствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 3-5 и 8 от Закона за управление на агрохранителната верига или оправомощени от тях длъжностни лица налагат предвидените в Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за храните, Закона за виното и спиртните напитки и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз глоби, имуществени санкции и други мерки.

Допълнителни разпоредби
 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Бизнес оператор“ е:

а) лице по чл. 9 от Закона за храните и търговец на пресни плодове и/или зеленчуци съгласно § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

б) производител на плодове и зеленчуци, който притежава и/или ползва обект за търговия на едро;

в) производител, търговец на едро и вносител на вино, етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки по Закона за виното и спиртните напитки;

г) производител на вино, етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, който притежава и/или ползва обект за търговия на едро;

д) лице, извършващо търговия дребно, когато притежава и/или ползва склад към обекта за търговия на дребно, в които се съхраняват продукти в големи обеми, характерни за търговия на едро;

е) собственикът и/или ползвателят на обектите за съхранение на зърно по реда и условията за регистрация и проследимост съгласно Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно (обн. ДВ. бр. 8 от 2016 г.) ;

ж) лице, извършващо търговия със зърно над 50 тона сумарен  годишен обем. Зърно са културите по смисъла на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно;

з) вносител на храни.

 1. „Дистрибуция на храни“ е всеки етап на разпространението на храни, като съхранение, пакетиране, транспортиране, търговия, внос и износ на храни, включително и разпространението на храни, което се извършва между логистичните складове и търговските обекти на верига от магазини или отделен магазин, по смисъла на т. 4, както и между отделни търговски обекти на верига от магазини или отделни магазини.
 2. „Комплексен обект“ е обект за търговия на едро с храни, представляващ съвкупност от самостоятелно обособени подобекти в една или повече сгради и съоръжения, който е предназначен за осъществяване на една или повече основни, спомагателни и обслужващи дейности.
 3. Обекти за търговия на едро с храни“ са местата по чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в от Закона за стоковите борси и тържищата, регистрирани или одобрени по реда на чл. 26 или 31 от Закона за храните, включително търговските обекти, представляващи самостоятелни магазини и/или вериги от магазини за продажба на едро на храни, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, както и обекти за търговия на дребно с прилежащи складове с обща складова площ над 51 м² за съхранение на храни в големи обеми, характерни за търговия на едро, представляващи здравен, хигиенен, търговски и фискален риск.
 4. „Първо пускане в стокооборот на храни“ е първото предоставяне на пазара в страната на конкретно количество (партида/пратка) храни от бизнес оператор по смисъла на т.1., за по-нататъшна търговска реализация в обект за търговия на едро, производствен обект или за износ;
 5. „Търговия на едро с храни“ е етап от дистрибуцията на храните, включващ всички дейности по придобиване, съхраняване, предоставяне и/или продажба на храни, които не са предназначени за директно предоставяне на крайния потребител, а са предвидени за по-нататъшна препродажба, производство, преработка, внос или износ от други бизнес оператори (търговци на едро, производители и/или износители).
 • 2. За целите на тази наредба се прилагат и определенията от Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕС) № 543/2011“ и Регламент (ЕС) № 1308/2013.
 • 3. Наредбата осигурява прилагането на:
 1. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (специално българско издание, глава 15, том 008).
 2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (OB, L 157 от 15 юни 2013 г.).
 3. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347 от 20 декември 2013 г.). 
Преходни и заключителни разпоредби
 • 4. Тази наредба се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
 • 5. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на наредбата Българската агенция по безопасност на храните създава и въвежда в действие Централния регистър.

(2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя дата на въвеждането в действие на регистъра. Заповедта се публикува на интернет страницата на БАБХ, не по-късно от 1 месец преди датата на въвеждането му в действие.

Leave a Comment