НСИ: В област Пловдив срещу 93 хил. деца под 15 г. стоят 141 хил. възрастни на и над 65 години

Средната възраст в областта е 44,4 години

Териториално статистическо бюро Пловдив обобщава демографския профил на област Пловдив за 2022 г. в 5 показателя:

 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

 Намалява броят на живороденитe деца;

 Намалява броят на умрелите лица;

 Увеличава се детската смъртност;

 Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

БИГ БЕНД ПЛОВДИВВ края на 2022 г. населението на област Пловдив е 631 516 души. В сравнение с предходната година то е намаляло с 244 човека, или с 0.04%.

На 1000 мъже се падат 1096 жени.

В края на 2022 г. в градовете живеят 469 806 души, или 74.4% от населението на областта, а в селата – 161 710 души.

Населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В едно населено място няма нито един жител. В 19, или в 9.0% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Към 31.12.2022 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 22.3% (140 988) от населението на областта. В сравнение с 2021 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. нараства с 5.5 процентни пункта.

Децата до 15 години са 14.7% (93 136) от общия брой на населението. Спрямо 2021 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. се увеличава с 0.1 процентни пункта. Общият коефициент на възрастова зависимост – отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 58.9%. В градовете това съотношение е по-благоприятно – 56.2%, отколкото в селата – 67.5%.

През 2021 г. средната възраст на населението общо за областта е 43.5 години. През 2022 година средната възраст за областта е 44.4 години. 

Населението във трудоспособна възраст към края на 2022 г. е 373 738 души или 59.2% от цялото население на областта. Населението над трудоспособна възраст през 2022 г. е 158 345 души. В края на 2022 г. населението под трудоспособна възраст възлиза на 99 433 души.

През 2022 г. се наблюдава намаляване на броя на ражданията в областта и на равнището на раждаемостта. През 2022 г. в област Пловдив са родени 6 146 деца, от които 6 107, или 99.4%, са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 105 деца. Коефициентът на раждаемост е 9.7‰. От всички живородени през 2022 г. 3 165 са момчета, а 2 942 – момичета, или на 1000 момчета се падат 930 момичета.

В градовете живородените деца са 4 615, а в селата – 1 492 деца, или на 1000 души от градското население се падат 9.8 живородени деца, а на 1000 души от селското население – 9.2 живородени деца. Намаление на раждаемостта е регистрирана както в градовете, така и в селата в сравнение с предходната година. Раждаемостта в област Пловдив е малко по-висока от средната за България – с 0.9‰.

Непрекъснато се увеличава средната възраст на майката при раждане на дете – 29.0 години за област Пловдив през 2022 г. В селата средната възраст на майката при раждане на дете е по-ниска – 27.0 години.

От 1991 г. започна да се формира тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните живородени деца. Техният относителен дял от 24.2% през 1995 г. нараства на 57.3% за 2021 година. През 2022 г. броят на живородените извънбрачни деца е 3 431, или 56.2%.

През 2022 г. броят на умрелите е 10 783 души. В сравнение с предходната година техният брой е намалял с 2 909 души, като коефициентът на обща смъртност (17.1‰) намалява с 3.5 промилни пункта спрямо 2021 година. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (18.1‰), отколкото сред жените (16.1‰) и в селата (22.0‰), отколкото в градовете (15.4‰).

След достигнатото високо равнище през 1999 г. – 16.9‰, коефициентът на детска смъртност намалява и през 2022 г. достигна 5.4‰. Коефициентът на детската смъртност в областта е с 0.6 промилни пункта по-висок от средния за България. През 2022 г. в областта са умрели 33 деца на възраст до една година.

Разликата между броя на живородените и умрелите формира естествения прираст на населението. И тъй като от 1991 г. досега умират повече хора, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на областта непрекъснато намалява. През 2022 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 4 676 души. Стойността на коефициента на естествения прираст за областта е минус 7.4‰; в селата – минус 12.8‰, докато в градовете тази стойност е минус 5.6‰

През 2022 г. са регистрирани 2 655 юридически брака, като те са със 148 по-малко от предходната година и почти на равнището от 2014 година. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.2 и 29.2 години.

През 2022 г. броят на регистрираните бракоразводи е 898 и е с 60 по-малко от тези през 2021 година.

Вътрешната миграция включва лицата, които са променили настоящия си адрес в рамките на областта и страната. През 2022 г. в преселванията между населените места в областта са участвали над 5.4 хил. души, които са с почти 1.3 хиляди по-малко в сравнение с предходната година. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в областта, 43.3% са мъже и 56.7% – жени. По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 20 – 39 години (29.5%), следвани от лицата под 20 години (28.3%). Най-голямо движение има по направлението „град – село“. Малко над 1.9 хил. души (35.5%) са сменили местоживеенето си от град в село. С по-малък обхват са миграционните потоци по направленията „село – град“ – над 1.8 хиляди (33.9%) и почти 1.1 хиляди (20.4%) по направлението „град-град“.

В резултат на преселванията между градовете и селата, населението на селата се е увеличило с 86 души, респективно с толкова е намаляло населението в градовете.

От преселващите се в страната 11 068 души са избрали за свое ново местоживеене област Пловдив. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) – 9.1%, Хасково – 5.7%, Пазарджик – 5.6%, Смолян – 5.2% и Стара Загора – 4.4%

В резултат на механичния прираст населението на областта през 2022 г. се е увеличило с 4 432 души.

През 2022 г. 755 души са променили своя настоящ адрес от областта в чужбина, като от тях 55.6% са мъже. Други 2 944 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в Пловдивска област. Относителният дял на мъжете е 56.4%, а на жените – 43.6%.

Leave a Comment