Промени в Наредба №4 забраняват авансово плащане при обвинение за престъпление, свързано с искането за плащане

ДФЗОсмата редакция на Наредба №4 от 2018 г. (за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители) въвежда две нови промени. Наредбата е обнародвана в днешния бр. 42 на „Държавен вестник“ от 12 май 2023 г.

Първата промяна се отнася за авансовите плащания от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Срокът от 30 дни след подаване на искане за авансово плащане спира да тече ако бенефициентът е с повдигнато обвинение по обвинителен акт за извършено престъпление, касаещо искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.

Втората промяна касае общините бенефициенти по ПРСР и е свързана с документите за извършване на авансово плащане.

Ето и наредбата:

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

(обн., ДВ, бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 74 от 2019 г., бр. 64 и 108 от 2020 г., бр. 34 и 83 от 2021 г. и бр. 35 от 2022 г.)

  • 1. В чл. 11, ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. е повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление, касаещо искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;“.

  • 2. В чл. 18, ал. 4 т. 3 се изменя така:

„3. е повдигнато с обвинителен акт обвинение за извършено престъпление, касаещо искането за плащане – за периода до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;“.

  • 3. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 т. 7 от „Документи за авансово плащане“ се изменя така:

„7. Удостоверение от обслужващата банка за IBAN номера на банковата сметка 7443 на общината (или общински разпоредител с бюджет) – бенефициент по проекта, предвидена за получаване и разходване на средства от европейските земеделски фондове, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“. В случай че тези средства и плащания на общината (общинския разпоредител с бюджет) са включени в системата на единна сметка и СЕБРА, се издава удостоверение за IBAN номера на съответната транзитна сметка, предвидена за тези средства и за десетразрядния код в СЕБРА на бенефициента, чрез който ще се извършват плащанията за сметка на тези средства.“

Заключителна разпоредба

  • 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Leave a Comment