Средната заплата в земеделието в област Пловдив се срина с над 320 лева спрямо края на 2022 г.

С близо 350 лева е по-ниска и от средната в страната за същата дейност

работник КричимПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. се увеличават със 7.3 хил., или с 3.3% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 228.5 хиляди.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 20.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.6%

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2023 г. е 1 600 лв., за февруари – 1 577 лв. и за март – 1 641 лева. През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0,9%, като става 1 606 лева.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 24.1%, „Добивна промишленост“ – с 16.1% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 15.0%.

Както се вижда от таблицата на Териториалното статистическо бюро в Пловдив през първото тримесечие на 2023 г. средната брутна заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ е 1018 лева. През първото тримесечие на 2022 г. тя е била 1135 лева, а през последното тримесечие на миналата година – 1342 лева.

По данни на НСИ средната брутна месечна работна заплата в „Селско, горско и рибно стопанство“ в страната през първото тримесечие на 2023 г. е 1365 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Операции с недвижими имоти“ – с 39.6%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 18.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 14.2%

Screenshot_4

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства със 17.1% спрямо първото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е увеличението в „Операции с недвижими имоти“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 079 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 505 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2 021 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 998 лв., „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 018 лева и „Административни и спомагателни дейности“ – с 1 040 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства със 17.5%, а в частния сектор – с 16.9%.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 2 603. Средната месечна работна заплата за страната е 1 882 лв. – с 276 лв. или 17.2% по-висока от тази за област Пловдив

Leave a Comment