ДФ „Земеделие“ ще индексира с до 15% одобрени разходи за строителни дейности в проекти по ПРСР

работници на строежДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) ще индексира одобрени разходи по проектни предложения за инвестиции, свързани със строителни дейности  по ПРСР 2014-2020 г., засегнати от инфлацията. На сайта на ДФЗ в раздел Програма за развитие на селските райони са публикувани „Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 -2020 г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси”. Те са синхронизирани с националната методика и разписаните правила в програмата.

Механизмът за индексиране на разходите е приет на последното заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. и важи за всички бенефициери по програмата, които са възложители по реда на ЗОП и с одобрени разходи за видове строежи, посочени в чл. 2 от „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация”.

Въз основа на наличния остатъчен бюджет от мерките и подмерките от ПРСР към настоящия момент, Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. има възможност да осигури безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% от първоначалната им одобрена стойност. В случаите на изменение на цената на договор за обществена поръчка и/или рамково споразумение в резултат на инфлация и индексация в размер на повече от 15%, разликата над посочените 15% следва да бъде напълно заплатена от възложителя.

Предвидената с настоящите Указания възможност за актуализиране на стойностите на разходите за строително-монтажни работи, одобрени с Административен договор/Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, се прилага само за такива сключени до 30.11.2022 г., включително.

ДФЗ информира, че на индексация подлежат разходи за строително-монтажни работи по сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които няма подадена заявка за окончателно плащане или в случаите на подадена заявка/искане за окончателно плащане, по които са налице неприключени договори (съгласно разпоредбата на чл.72 от ППЗОП) с изпълнители по обществени поръчки за строителство.

Бенефициерите могат да заявят единствено индексация на стойността на разходите за строително-монтажни работи, като подадат чрез ИСУН 2020 искане за изменение на Административния договор. Когато заявлението за подпомагане не е подадено чрез ИСУН, бенефициерите заявяват индексацията, като подават чрез електронен обмен или на хартия искане за изменение на Договора за безвъзмездна финансова помощ. И в двата случая исканията за актуализиране на стойността на вече одобрените с Административния договор, респективно Договора за безвъзмездна финансова помощ разходи за строително-монтажни работи, могат да се подават най-късно с подаването на заявка/искане за окончателно плащане. По заявки/искания за окончателно плащане, които са в процес на обработка, също е допустимо подаване на искане, но то трябва да се направи в срок до 14 дни от уведомяването за наличие на възможност за подаване на искане за актуализация на стойността на одобрените разходи за СМР.

Исканията за сключване на допълнително споразумение (анекс) към Административни договори/Договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, следва да са съобразени с изготвените от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Указания.

 

 

17 май 2023 г.                                                    ДФ „Земеделие“ – РА

Leave a Comment