Вредители при житни, рапица и пролетни окопни култури през май

Близо 87% от пшеницата е подхранена, с хербициди са третирани 66% от площите
В Пазарджишко е установен летеж на ливадна пеперуда

Информация на Българската агенция за безопасност на храните за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 11 май 2023 г.

пшеницаВремето през месец април беше променливо и динамично. Температурните стойности бяха по-ниски от средните за месеца. Честите, на места значителни валежи от дъжд, ограничиха възможностите за работа на полето и извършването на сезонните агротехнически дейности – почвените обработки и засяването на пролетните култури. В котловините отрицателните температури създадоха условия за образуване на слани и попродължителното им задържане беше критично за цветовете и младите завръзи на овощните култури. Понижението на температурите през нощта доведе до измръзвания при някои овощни култури.

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Фенофаза: Пшеница: BBCH (29-41-51) „Край на братенето. Видими са максималния брой на братята“ -„Ранна фаза на вретенене: удължаване влагалището на флагелния лист“-„Начало на изкласяване: върха на класа излиза от влагалището, видими първи класчетa“

Ечемик: BBCH (41-51) Ранна фаза на вретенене: удължаване влагалището на флагелния лист“-„Начало на изкласяване: върха на класа излиза от влагалището, видими първи класчетa“

Общата посевна площ на пшеницата е 1024,735 хил. ха, а на ечемика 158,457 хил. ха.

Пролетно подхранване при пшеницата е извършено на 889,223 хил. ха (86,7 %), а при ечемика на 133,834 хил. ха (84,4 %).

При пшеницата срещу широколистни плевели е извършено третиране на 563,933 хил. ха (55 %), срещу житни и широколистни 22,552 хил. ха (2,2 %) и срещу житни 92,176 хил.ха (8,9 %). Общо третираните площи са 678,661 хил. ха (66,2 % от общата посевна площ).

При ечемика срещу широколистни плевели са третирани 45,680 хил. ха (28,8 %), срещу житни и широколистни 1,463 хил. ха (0,9 %) и срещу житни плевели 7,633 хил. ха (4,8 %). Общо са третирани 54,776 хил. ха (34,5 % от общата посевна площ).

Общото фитосанитарно състояние на есенните култури е от добро до много добро. Площите засети навреме са добре гарнирани и са в добро здравно състояние.

КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

Листни въшки /сем. Aphididae/

Климатичните условия са благоприятни за масовото намножаване и вредна дейност на листни въшки. В отделни области се наблюдава вредоносна дейност на неприятеля, като плътност над ПИВ от 10-15% нападнати растения е установена в областите Велико Търново, Добрич, Перник, Плевен и Силистра. В резултат на вредната дейност на листните въшки още през есента, в областите Велико Търново и Добрич се наблюдават посеви с вирусни заболявания с до 30 % болни растения.

Обикновена житна пиявица /Oulema melanopа/

Хладното и дъждовно време не е благоприятно за развитието на вредителя. Масова поява на възрастното е установена в почти всички области. Начало на яйцеснасяне и начало на излюпване са установени в областите: Пазарджик, Перник, Стара Загора, Търговище и Ямбол. Плътността на неприятеля към този момент е без икономическо значение, под ПИВ – 1-10 бр. /кв.м.

Вредна житна дървеница /Eurygaster integriceps/

Продължава пролетната миграция на възрастните от местата на зимуване към житните посеви. Установена е във всички области. Плътността е от 0-2 бр/ кв.м., което е под ПИВ. Към момента няма третирани площи срещу неприятеля.

Сив царевичен хоботник /Tanymecus dilaticollis/

Констатирано е увеличаване на плътността на неприятеля в област Плевен, на отделни посеви от пшеница.

Брашнеста мана /Erysiphe graminis/

Констатирана е поява на единични пустули по долните части на стъблата и листата в ранни и по-гъсти посеви. В област Велико Търново е констатирано нападение от болестта по пшеницата и ечемика по средните етажи от листата. По част от обследваните посеви в областите Велико Търново, Монтана, София град, Търговище и Ямбол нападението е над ПИВ – 10% -15% нападната листна маса. Нападнати са 79,946 хил.ха, третирани срещу болестта са 432,031 хил. ха. В област Враца на 2,900 хил.ха е извършено второ третиране.

Септориози по житните /Septoria tritici, Septoria nodorum/

Констатирано е нападение по пшеница предимно по долните етажи на растенията, без да е достигнат ПИВ в голяма част на страната. Петна с пикнидии по листата от 1-5 % (около и до ПИВ) са установени в областите Враца, Добрич, Ловеч, Перник и Плевен. Повреди от 5-25 % (над ПИВ) са констатирани в областите: Монтана, Сливен и Търговище.

Кафява и жълта листна ръжда /Puccinia recondita/ и /Puccinia striiformis/

Установени са първи прояви от кафява и жълта листна ръжда. Спорите на патогена са разположени предимно по долните етажи на растенията. Степента на нападение е над ПИВ – 5-13 % нападната листна повърхност. Болестта се наблюдава при 5 % от обследваните полета в област Добрич, в по-висока степен предимно в крайморските АЕР.

Жълто ечемично вджуджаване /Barley yellow dwarf virus/

Наблюдава се в областите Добрич, Велико Търново и Враца. Нападението е на хармани между 8-30 %.

Ранен листен пригор /Septoria tritici/

Патогенът е установен на около 30 % от обследваните полета в област Добрич.

Мрежести петна по ечемик /Drechslera teres/

Петна по долните листа на ечемика са установени в областите Велико Търново, Разград и Стара Загора. Плътността варира от 2-7 %, което е под и около ПИВ.

ПРОЛЕТНИ ОКОПНИ КУЛТУРИ

Фенофази: Слънчоглед: ВВСН (00/12-09/14) „Сеитба“ / „Първа двойка листа“ – „Поникване: поява на котиледоните над земната повърхност“ / „Втора двойка листа“.

Царевица: ВВСН (00/13) „Сеитба“ /„Разтваряне на трети лист“

По данни на МЗм площите засети със слънчоглед са 557,209 хил. ха, а с царевица 269,513 хил ха.

При царевицата на площ от 106,368 хил. ха (39,4 %) са внесени почвени хербициди.

Азотни торове са внесени на площ от 37,855 хил. ха (14 %), комбинирани (NPK) на 52,958 хил. ха (19,6 %), фосфорни на 1,840 хил. ха (0,6 %) и калиеви на 0,765 хил. ха (0,2 %).

При слънчогледа третираните площи с почвени хербициди са 136,380 хил. ха (24,4 %).

Предсеитбено торене с азотни торове е извършено на 104,520 хил. ха (18,7 %) слънчогледови площи. Към момента са наторени 70,410 хил. ха (12,6 %) с фосфорни и 68,310 хил. ха (12,2 %) с калиеви торове.

КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

Сив царевичен хоботник /Tanymecus dilaticollis/

През месец април е установено поява и начало на вредна дейност от сив царевичен хоботник в площите с царевица в областите: Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Масова вредна дейност в поникващи царевични посеви и популационна плътност над регистрирания ПИВ се съобщава от областите: Враца (АЕР Оряхово и Бяла Слатина) и Велико Търново (АЕР Свищов) -2-3 бр./кв.м; Монтана – 2-10 бр./кв.м.; в област Плевен плътността е 6 -12 бр./кв. м.

Презасети са 0,400 хил. ха в АЕР Плевен.

В поникващите посеви със слънчоглед установената плътност на неприятеля е както следва: – Под ПИВ в областите: Видин и Плевен – 1 бр./кв. м и в област Ловеч – 1-1,5 бр./кв. м ; – Около и над ПИВ в областите: Велико Търново – 2 бр./кв. м; Враца – 2-3 бр./кв. м и Монтана – 2-10 бр./кв. м.

Щурци /сем. Gryllidae /

В посевите с царевица в област Ловеч е установена вредна дейност на щурци. Плътност около и над ПИВ от 2 бр./кв.м. е наблюдавана в област Велико Търново (АЕР Павликени). Отчетената плътност на неприятеля в слънчогледовите посеви е: – Под ПИВ в област Ловеч – 0-0,5 бр./кв. м.; – Около и над ПИВ в областите: Враца – 1-2 бр./кв. м; Велико Търново (АЕР Павликени) – 2 бр./кв. м и област Пловдив – 3 бр./кв. м.

Телени червеи /сем. Elateridae/

Установена е вредна дейност на телени червеи в царевични и слънчогледови посеви в област Пловдив на полета с богати хумусни почви. Повредите са без икономическо значение.

Обикновен пясъчник /Opatrum sabulosum/

Вредна дейност в поникващи посеви слънчоглед се наблюдава в област Враца на площ от 0,080 хил. ха., при плътност 1-2 бр./кв.м.

Ливадна пеперуда /Loxostege sticticalis/

При проведено обследване на 02.05.2023 г., в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, на площи с установено нападение от гъсеници от второ поколение на неприятеля през 2022 г., инспектори от отдел „Растителна защита“ са установили начало на летеж на пеперуди от първо поколение. И през 2022 г. същата площ е била необработваема и силно заплевелена с лобода. В периода 29.04 – 01.05.2023 г. е установен летеж на ливадна пеперуда в тъмната част на денонощието в с. Главиница , общ. Пазарджик. Наблюдаваният летеж е от единични възрастни индивиди. При установяване на масово яйцеснасяне е подходящо използването на паразитоидите от род Trichogramma (у нас са регистрирани 3 вида). В този момент растенията са ниски, в начален етап от развитието си, целта е да не се допусне излюпване на гъсениците, които причиняват икономически значимите щети. При констатиране на нападение от неприятеля над регистрираните прагове на икономическа вредност (ПИВ) е необходимо третиране срещу гъсениците, чрез употреба на разрешени ПРЗ. Необходимо е да се осъществява двустранен обмен на информация по отношение появата, разпространението, плътността, степен на нападение на ливадната пеперуда, както от страна на инспекторите по растителна защита, така и от страна на ЗС.

РАПИЦА

Фенофаза: BBCH (59) „Отворени първите цветове“ област Кюстендил BBCH (59-64) „Отворени първите цветове“ – „Пълен цъфтеж: 50% от цетовете на главния цветонос отворени, окапване на старите венчелистчета“ областите: Варна, Добрич, Перник и София град BBCH (64) „Пълен цъфтеж: 50% от цетовете на главния цветонос отворени, окапване на старите венчелистчета“ областите: Благоевград Видин, Враца, Габрово, Монтана, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

Заетите площи с рапица са 70,360 хил. ха.

Подхранените са 37,400 хил. ха (53,1 %).

Пропадналите площи са 1,460 хил. ха (2 %) са във Велико Търново и Ямбол.

Контрол на вредителите:

Рапичен цветояд /Meligethes aeneus/

Наблюдава се начало и масова поява на възрастното. Отчетената плътност е както следва: – Под ПИВ в областите: Варна – 1-3 бр./растение; област Видин – 2 бр./растение; област Добрич – 1-2 бр./растение; Разград и Русе – 3-4 бр./растение; София град – 2 бр./растение; – Около ПИВ в областите: Велико Търново – 4 бр./растение; Кюстендил – 2-5 бр./растение; Плевен – 4-5 бр./растение, Перник, Шумен и Ямбол 4-6 бр./растение; Силистра – 2-6 бр./растение  – Над ПИВ: в областите: Монтана – 2-10 бр./растение; Сливен – 7-9 бр./растение; Търговище – 2-8 бр./растение.

Подадени са сигнали за борба при необходимост в различните области на страната.

Рапичен стъблен скритохоботник /Ceutorhynchus napi/

Отчетена е вредна дейност на възрастното. В област Монтана се наблюдават единични екземпляри. Регистрирана вредна дейност на възрастното към 22.04. В област Силистра плътността е около ПИВ – 0-3 бр. възрастни/кв. м., Подаден е сигнал за извеждане на борба. В област Враца е констатирана масова поява с плътност около и над ПИВ – 4-5 бр. възрастни/кв. м.

Шушулков хоботник /Ceutorhynchus assimilis/

В област Велико Търново, отчетената степен на нападение е около ПИВ – 3-4 бр. възрастни/кв. м., а в Търговище под ПИВ – 0-2 бр./кв. м. Сухо стъблено гниене /фомоза/ /Leptosphaeria maculans/ Установено е нападение по долните листни етажи. В област Сливен са констатирани 6-12 % петна по листата. В област Търговище са отчетени 5-10 % петна, като подаден е сигнал за извършване на третиране.

Leave a Comment