Проектонаредба: Субсидиите за биологично производство ще са от €177,51/ха за зърнено-бобови до €1182,70 за овощни

В обвързаното подпомагане за оранжерии ставката е една, но ако производството е биологично ставките за различни за отопляеми и за неотопляеми оранжерии
Биологичните пчелари получават от  1 595 евро на стопанство при 20 до 80 пчелни семейства и по 10 635 евро за 201 до 500
Био пчелин

Био пчелин

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ казва, че стопаните, които развиват биологично производство в преход, трябва да имат биологично или аграрно обучение и умения, доказвани с опит. Това обучение или умения се доказват до 31 декември на първата година от ангажимента, поет от пчелари, и до 31 декември на втората година от ангажимента, поет от растениевъди.

Проектът на наредбата за биологични интервенции е публикуван на страницата на земеделското министерство.

Изискването за опит е изпълнено, ако земеделският стопанин има средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономика със земеделска насоченост.

За кандидатите за интервенцията за биологично производство в преход има и редица други изисквания, които са посочени в проекта на наредбата.

По интервенцията „Биологично растениевъдство“ се подпомага преминаването към биологичтно растениевъдство и подпомагането за поддържане на биологичното растениевъдство. Аналогично е и компенсаторното субсидиране за пчеларството – за стопанства в преход и за поддържане на утвърдени биологични пчелни стопанства.

Подпомагането за биологично растениевъдство в преход е за максимум 5 последователни години. Същият срок е и за поддържане на биологично растениевъдство и биологично пчеларство. А срокът за подкрепа на биологични пчелари в преход е едногодишен.

ягодиЧлен 24 гласи, че „След изтичане на петгодишния период … при наличие на финансови средства по съответната интервенция земеделските стопани могат да удължават поетия многогодишен ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ и по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“ ежегодно до изтичане на периода на прилагане Стратегическия план.“

Държавен фонд „Земеделие“ може да одобри за участие заявени земеделски площи с размер не по- малко от 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха. Когато заявената площ е заета с култивирани гъби или с оранжерийни култури или с растителен репродуктивен материал, тогава размерът може да е 0,1 ха.

Земеделските стопани, заявили подпомагане пчелни семейства по интервенция „Биологично пчеларство“, трябва да отглеждат най-малко 20 брой пчелни семейства.

От биологичните производители, които са в преход или вече са сертифицирани като такива, се изисква да имат произведена и реализирана биологична продукция. Те се са обект на ежегодни проверки от страна на ДФ „Земеделие“.

С уговорката, че годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан, в проектонаредбата са посочени следните компенсаторни плащания:

 

Чл. 49. (1) Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ е:

 1. Зърнено-житни култури – 359,92 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 223,73 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 255,69 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 324,97 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 250,22 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 394,16 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 744,08 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 698,53 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 455,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 2163,92 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 857,97 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1352,94 евро/ха;
 15. Винени лозя – 646,19 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1461,65 евро/ха;
 17. Ядкови(черупкови) видове –735,76 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1461,65 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 628,3 евро/ха;
 20. Маслодайна роза – Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L – 897,45 евро/ха;
 21. Култивирани гъби(субстрати от компоненти съгласно Приложение 2, част I, т, 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) – 455,56 евро/ха;
 22. Площи за производство на растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство – 949,09 евро/ха;
 23. Билки съгласно приложение № 5 – 723,75 евро/ха.

(2) Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ е:

 1. Зърнено-житни култури – 285,56 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 177,51 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 202,86 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 257,84 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 198,52 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 333,06 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 577,48 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 542,12 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 353,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 1679,40 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 665,87 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1094,73 евро/ха;
 15. Винени лозя – 522,86 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1182,70 евро/ха;
 17. Ядкови (черупкови) видове – 595,34 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1182,70 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 530,90 евро/ха;
 20. Маслодайна роза – Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L.– 837,50 евро/ха;
 21. Култивирани гъби (субстрати от компоненти съгласно Приложение 2, част I, т, 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) – 353, 56 евро/ха;
 22. Площи за производство на биологичен растителен репродуктивен материал – 736,58 евро/ха;
 23. Билки приложение № 5 – 585, 63 евро/ха.

(3) Не се предоставя плащане по операциите по ал. 1 и 2 за земеделски парцели, които са оставени под угар.

Чл. 51. Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е:

 1. от 20 – 80 пчелни семейства 1 894 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства 3 308 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства 4 014 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства 4 721 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства 5 427 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства 6 134 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства 6 841 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства 8 077 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства 13 377 евро на стопанство;
 10. над 501 пчелни семейства 21 326 евро на стопанство.

(2) Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“ е:

 1. от 20-80 пчелни семейства 1 595 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства 2 708 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства 3 264 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства 3 820 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства 4 377 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства 4 933 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства 5 489 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства 6 463 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства 10 635 евро на стопанство;
 10. над 501 пчелни семейства 16 893 евро на стопанство.

 

Leave a Comment