35 общински проекти за водоснабдяване по мярка 7.2 са одобрени

Сред разписаните предложения са тези на общините Брезово, Хисаря и Съединение

водоснабдяване и канализацияДържавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с одобрените 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 89 939 743,18 лв.

В списъка на одобрените са проектите на общините Брезово, Хисаря и Съединение в област Пловдив, всеки от които с бюджет от 2 933 696,74 лева.

ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи преди подписване на административен договор.

 

 

Leave a Comment