Еко какви поправки се предлагат в Наредба №3 за интервенциите в Стратегическия план

БАБХ ще представя списък с одобрените органични подобрители, биостимуланти и други. Но дори и да се прилагат невписани продукти – няма проблем

изорана ниваПредложени са поправки в обнародваната на 14 март 2023 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. 

Сред първите корекции е промяна на крайната дата за фактури, с които животновъдите отчитат продажби, а именно до 30 септември вместо до 31 октомври, както беше в наредбата от преди два месеца.

За да получат обвързано подпомагане крави от породи, застрашени от изчезване, също ще се изисква животните са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер, да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ, да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно ЗВД, да имат индивидуални паспорти и да се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.

Към чл. 33 се добавя нова ал. 8. Тя изисква от БАБХ да предоставя на ДФЗ в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване актуална извадка от списъка с кандидати, които имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“ – Група 2, във формат и по вид информация, посочени от ДФЗ.

Според редакцията на чл. 40, когато се прилагат външни органични подобрители, за да се участва в еко схемата „за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване“, е необходимо планът за управление на хранителните вещества да се изготви не от „лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство“, а от агроном.

Кандидатите по същата еко схема трябва да се съобразят и е един нов текст. Става въпрос за добавената към чл. 46 ал. 6, която гласи:

„(6) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ не по-късно от 15 дни преди края на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.) актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени в Република България, от Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба по ЗЗР. Използването на органичните подобрители на почвата, органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти, които не се произведени в Република България и не са включени в Регистъра на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, се подпомага по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта“.

По интервенциите за подпомагане на площ в чл. 54 е отпаднало времевото ограничение за земеделските стопани, оставили земя под угар, да извършат поне една почвена обработка в периода 1 януари – 31 май в годината на кандидатстване.

В допълнителната разпоредба в §1 се създава нова точка 44, доято дефинира що е то „органични подобрители на почвата“. Това са органични подобрители, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти.

В приложение 3 Списък на породите говеда с развъдни програми за производство на месо, „Месодаен симентал“ остава само като Симентал.

В приложение 10 изискваните минимални добиви (кг на ха) за картофи се увеличава от 15 000 на 19 900 кг.

Срокът за изпращане на коментари по предложения проект е до 6 юни.

 

Leave a Comment