Зам.-министър Събев реши да направи публични заседанията на Мониторинговия комитет

06_06_2023_Sabev (1)Заседанията на Комитета по наблюдение на Стратегическия план ще се провеждат на основата на прозрачност и публичност. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на първото заседание на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., което се проведе в София.

Въвеждаме възможността да има онлайн излъчване на дебатите или част от тях по решение на председателя на мониторинговия орган и поемаме ангажимент документацията след заседанията да бъде оповестявана в кратки срокове, съобщи заместник-министърът.

„Решенията засягат голяма територия от държавата. Важно е обществеността да има пряк достъп до заседанията и дискусиите, на които се обменят мнения и се представят гледни точки, както и добри практики. Това ще повиши доверието в Общата селскостопанска политика и различните модели за подпомагане“, заяви Георги Събев.

Участниците в Комитета по наблюдение дискутираха вътрешни правила за работата си, включително правилата, които засягат информирането на земеделските стопани и обществото за взетите решения.

На заседанието бяха обсъдени предложения на парламентарната  Комисия по земеделието, храните и горите към 48-то НС за промени в Стратегическия план, които засягат екосхемите и някои интервенции. По време на дискусията браншовите организации представиха становища с предложения по прилагането на плана.

Комитетът одобри критерии за оценка по интервенции, подкрепящи създаването оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации, пчеларството, оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“. Бяха обсъдени критерии за избор на стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие.

Предстои да бъдат сформирани тематични подгрупи към комитета, които да работят по конкретни аспекти на Стратегическия план, с цел по-голяма оперативност.

Leave a Comment