Устойчивата растителна защита означава ефективни и безопасни пестициди, каквито почти няма

Правителството одобри позицията на България на предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Целите за намаление на продукти за растителна защита трябва да бъдат реалистични, приложими на практика, научно и икономически обосновани. Освен това трябва да са съобразени с постигнатите досега резултати в държавите членки, включително и с нивото на пестицидите използвани на хектар.

Това ще бъде позицията на България относно проекта за Регламент за устойчивата употреба на продукти за растителна защита, който ще се обсъжда на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 – 27 юни 2023 г. в гр. Люксембург. Позицията бе одобрена днес от правителството.

Представителят на страната ни в заседанието ще обърне внимание, че за изпълнение на заложените в Европейския зелен пакт цели относно пестицидите е необходимо за земеделските стопани да бъдат осигурени достатъчно ефективни, безопасни и достъпни алтернативи на химичните продукти за растителна защита, които към настоящия момент не са достатъчни.

По отношение на свързаните с търговията въпроси на селското стопанство, България счита, че при внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни, следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, с които европейските производители се съобразяват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

В областта на рибарството се очаква Комисията да представи на министрите своето Съобщение за актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултация относно възможностите за риболов за 2024 г. При определянето на риболовните възможности за 2024 г. в Черно море, България ще настоява да бъдат взети предвид решенията, които ще бъдат приети на годишната среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море през ноември. Прилагането на балансиран и плавен подход за Черно море е правилната формула за постигане на желаните резултати, предвид реалната ситуация в Черноморския басейн.

Отново в областта на рибарството се очаква министрите да одобрят Заключенията относно пакета за политиката в областта на рибарството — за устойчив, стабилен и конкурентоспособен сектор на рибарството и аквакултурите.

Leave a Comment