11 био организации сигнализират, че свръхизисквания към сектора го убиват

Те искат нормативни промени и заплашват, че ще обжалват наредбата за биологичните интервенции, като противоречаща на европейското законодателство

11 биологични организации се обединиха, за да се защитят от бюрокрацията, която убива сектора на биологичното производство.

Днес те изпратиха сигнал до ръководството на Министерството на земеделието и храните, както и до медии и социални платформи.

Повод за сигнала са изплатените наскоро субсидии по мярка 11 „Биологично земеделие“, които за голяма част от биологичните стопани били орязани или отказани.

Организациите виждат причината за това в прекомерните изисквания, които освен, че не се срещат в друга държава член на ЕС, се променят ежегодно, като стопаните не са в състояние да следят постоянните промени в нормативната база.

Организациите настояват за спешно изменение на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“, според което сертификатът за произведена биологична продукция да може да бъде представен до 30-ти септември на годината, следваща последната година от ангажимента. Така, казват авторите на писмото, ще бъдат спасени над сто биопроизводители, които в противен случай ще останат без финансиране и с прекъснати ангажименти.

Друго искане е свързано с предстоящото приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ „БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО“ И „БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО.

Организациите заявяват, че няма да приемат биоземеделци да останат без подпомагане, само и единствено поради въвеждането отново на изискване за доказване на добив от всеки парцел и реализация на културите, предмет на подпомагане. Те искат преди да бъде обнародвана наредбата, да се впишат промени в нея. В противен случай заявяват, че ще обжалват Наредбата като противоречаща на европейските регламенти.

Ето и пълния текст на Сигнала:

До Министъра на земеделието и храните

На Република България

До Заместник министрите на Министъра на земеделието и храните на Република България

До Медиите, Социални платформи, чрез които всяка от организациите, подкрепили Писмото ще огласи за сведение, вкл. и в рамките на ЕС

ОТКРИТО ПИСМО – СИГНАЛ

Чрез вносител:

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ“ Сдружение, ЕИК 175876421

Подкрепено от :

„СДРУЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО“ Сдружение, ЕИК 205925521

„ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ „БИОСЕЛЕНА“ Фондация, ЕИК 121575966

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“ Сдружение, ЕИК 206694409

„СДРУЖЕНИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО“ Сдружение, ЕИК 104608022

„АСОЦИАЦИЯ НА БИО ТЪРГОВЦИТЕ“ Сдружение, ЕИК 175876791

„СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ““ Сдружение, ЕИК 176657544

„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ““ Сдружение, ЕИК 206824379

„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ“ Сдружение, ЕИК 204968338

„АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ Сдружение, ЕИК 177248792

„БИО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131093046

Уважаеми г-н Министър на земеделието и храните на Република България,

Уважаеми г-жи/г-да Заместници на Министъра на земеделието,

Уважаеми г-жи/г-да експерти при Министерство на земеделието,

Уважаеми г-жи и г-да Заинтересовани лица, които представляваме като организации и неограничен кръг от адресати, които са заинтересовани страни в Сектор „Биологично земеделие“,

Преди дни беше извършено плащането по Мярка 11 „Биологично земеделие“ на българските биологични земеделски стопани.  За пореден път голяма част от тях останаха неприятно изненадани поради намаляване или пълен отказ от оторизация на заявените субсидии, както и поради изцяло прекратени ангажименти по мярката,  анонсират се и неблагоприятни правни последици, свързани с  възстановяване на получените до момента средства. В повечето случаи става дума вменяване неспазване на изисквания, продукт на националната свръхрегулация,  каквито не е известно да се прилагат по отношение биофермерите в нито една друга европейска страна. С какво България като държава членка е по-различна от другите държави членки на Европейския съюз и какъв е този свръхстандарт, който се прилага по отношение националния био земеделец, е въпрос, който отдавна задаваме на не едно ръководство на Министерство на земеделието и храните на Република България.

От години предупреждаваме за заложени мини в националната нормативна уредба, която търпи редакции всяка година. Станахме свидетели на нулеви години на прием, на удължаване с 1 или две години, на едногодишни, двугодишни и тригодишни ангажименти. Фермерите се объркаха в изискванията, които, както споменахме по-горе, се променят постоянно.

Множество биофермери са санкционирани заради сгрешен код, заради незаявяването на цялото БЗС по мярка 11 /въпреки че цялото БЗС е биосертифицирано/, но най-вече, заради изискването да се покаже добив от ВСЕКИ парцел, заявен за подпомагане.

Многократно сигнализирахме, че със заложените свръхизисквания в наредбите, много от земеделските биопроизводители ще останат без подпомагане или дори ще са принудени да връщат вече получени средства или пък ще са санкционирани за бъдещ период.  За съжаление всичките ни прогнози до момента се сбъдват, но това по никакъв начин не „трогва“ администрацията.  В последните години сме свидетели на стотици прекратени ангажименти, като най-вероятно върнатите от биоземеделците средства, България ще върне обратно в Европейския съюз. Кандидатсването по мярката „Биологично земеделие“ се превърна в хазарт – никога не можеш да предполагаш какъв проблем ще възникне и дали можеш да разчиташ на тези средства. Няма никаква предвидимост. Правилата се променят по време на текущата кампания. А защитата срещу евентуален отказ от оторизация или намаляване на оторизация,  пред административния орган се превърна за нас в кауза пердута. Произнасянето е с голямо закъснение, обикновено година-две след проблемната кампания, допълнително затруднява защитата на засегнатите сред нас. Това допълнително демотивира колегите в сектора за смисъла да развиват биологично земеделие.

В същото време България е на предпоследно място в Европа по дял на биологично сертифицирана земеделска земя, като след нас е само Малта и се очаква скоро и тя да ни изпревари. Биоземеделците са отчаяни от отношението към тях, от нарастващите бюрократични изисквания, от постоянните наказания и масово се отказват от сертификация, предпочитайки конвенционалното земеделие.

Обединили сме се в обща платформа по отношение единомислието ни, че са необходими спешни мерки относно два съществени момента:

Първо: Предлагаме спешно изменение на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.  Като в чл. 33 , ал. 1 се създаде нова точка 6:

6. За поетите ангажименти през 2021 г. и 2022 г. Сертификатът за произведена биологична продукция може да бъде представен до 30-ти септември на годината, следваща последната година от ангажимента.

Мотивите ни:

Такава промяна ще спаси над сто биологични фермери от прекратяване на ангажимента и връщане на получените средства. Ще помогне предвидените средства за биологично земеделие за България да останат в страната. И в същото време по никакъв начин няма да наруши европейската правна рамка или целите на мярката. Въпрос само и единствено на воля от страна на Министерство на земеделието и храните и дирекциите, отговорни за развитието на биоземеделието в България е да се разрешат поне тези два проблема, които очертаваме с настоящото Отворено писмо – Сигнал.

Налага се да припомним, че сме предлагали пред Министерството, в ресорната дирекция,  такова разрешение на въпроса нееднократно по време на работни групи и срещи и забавянето до този момент се дължи на нежеланието на администрацията да предприеме каквито и да е мерки за спасяването на засегнатите биоземеделци. В случая става дума буквално за оцеляването на биологичните земеделци.

Второ:

По отношение на предстоящото приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ „БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО“ И „БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО,  заявяваме категорично, че няма да приемем биоземеделци да останат без подпомагане, само и единствено поради въвеждането отново на изискване за доказване на добив от всеки парцел и реализация на културите, предмет на подпомагане.

Във внесените становища от различни организации и асоциации са поставени множество казуси, които показват невъзможността за изпълнение на това условия в определени  случаи, поради което се налага да формулираме следните ИЗКЛЮЧЕНИЯ, с които националната юрисдикция отказва да се съобрази, въпреки, че многократно сме алармирали:

  1. Най-често представяният пример е за млади, неплододаващи трайни насаждения, които не могат да дадат добив през първите години след засаждането им.  Ето защо за доказването на добив и реализация от тези парцели трябва да бъде направено изключение.
  2. Не може да бъде изискван добив от биологична продукция и за парцели, чиито период на преход е изтекъл в рамките на стопанската година – има вероятност те да са били засяти преди изтичане на периода на преход /напр. Между 01.10 и 31.12 на годината , предхождаща поемане на ангажимент/ и в този случай въпреки биологичния им статус, през първата година за продукцията им няма да бъде издаден биосертификат.
  3. Изключение следва да се предвиди  и при нанасяне на вреда от трети лица и неблагоприятни климатични условия или събития, които могат да се докажат със съответните документи или с протокол от Областните дирекции „Земеделие“.

Настояваме текстът на Наредбата по отношение на изискването на добиви да бъде синхронизиран с текста от Стратегическия план, който не поставя изискване за добив от всеки парцел. Доказването на добиви и реализация да бъде обобщено за културите, които са обект на подпомагане, като се предвидят изключения за случаите, описани по горе.

Чл. 86, ал. 1, т. 10 да придобие следния вид:

10. При проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че не е произведена биологична продукция от култура, заявена за подпомагане. В такъв случай  площта на парцелите, заявени със съответната култура се счита за неизбираема и не се наддекларира

*  Да се добави допълнителна точка, в която да се изброят изключенията, при които се допускат изключения относно изискванията по т. 10 и т. 11 /за добив и реализация/ по отношение на културите от парцели, заети с неплододаващи млади насаждения, насаждения с изтичащ преход в периода 01.10 и 31.12 на предходната година и в случаите на посегателства от трети лица, форсмажорни събития или неблагоприятни климатични условия и събития, установени с Протокол от Областна дирекция „Земеделие“.

Уважаеми г-н Министър,

г-жи/г-да Заместник Министри,

г-жи/г-да Експерти при Министерство на земеделието,

Принудени сме като организации да се обединяваме около тази обща проблематика, тъй като частните казуси в пряка връзка с горните проблеми сред нас са масови и предвещават многобройни правни спорове пред съдилищата в страната.  Защитата на членовете на организациите ни е затруднена, отделно членската ни маса изисква от нас отговори и действия пред националната юрисдикция, Министерство на земеделието, пред която ги представляваме, а очевидно, че оставайки неглижирани на работни срещи, налага се именно поради това, да мотивираме настоящото Отворено писмо, което далеч не изчерпва проблемите, фокусирано  е само върху два, които в момента при наличие на воля Административният орган е в състояние да разреши. Даваме максимална гласност на писмото, за да стане ясно пред хората, които представляваме, физически и юридически лица, че не бездействаме, и с надеждата, че всички заедно ще проследим реакцията на администрацията и ще станем свидетели на разрешаването им.

Бихме искали и категорично да заявим, че този път няма да се задоволим само с предупреждения за предстоящата загуба на средства за българските земеделци, и ако Наредбата бъде публикувана в Държавен вестник в настоящия й вид, в частта по отношение нормите за изискване на добив от ВСЕКИ парцел и без предвиждане на изключения от правилото за добив и реализация  – ПРАВИЛО, КОЕТО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОДЧЕРТАВАМЕ, СЕ ПРИЛАГА ЕДИНСТВЕНО В БЪЛГАРИЯ, ще обжалваме Наредбата в тази й част като противоречаща на европейските регламенти, като въвеждаща допълнителни условия, отвъд заложената рамка в  Стратегическия план и поставяща част от българските биоземеделци в неравностойно положение спрямо българските и европейските си колеги.

Призоваваме г-н Министъра на земеделието да упражни контрола си по целесъобразност, който е изключителен прерогатив и да приеме с оглед избягване на бъдещи правни спорове да разпореди своевременна редакция поне на тези текстове, които в този им вид предвещават нови и нови правни спорове, по които се очертава, както и досега в по-голямата част индивидуални административни актове да бъдат отменяни от съдилищата, а прилежащата структура към Министерството, в лицето на ДФ“Земеделие“ да бъде непрекъснато осъждана, за което плащаме пак ние, данъкоплатците.

С уважение:  

Вносители  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ и подкрепилите Сигнала/отвореното писмо/ организации, както следва:

СДРУЖЕНИЕ НА КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО“ Сдружение, ЕИК 205925521

„ФОНДАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ „БИОСЕЛЕНА“ Фондация, ЕИК 121575966

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“ Сдружение, ЕИК 206694409

„СДРУЖЕНИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО“ Сдружение, ЕИК 104608022

„АСОЦИАЦИЯ НА БИО ТЪРГОВЦИТЕ“ Сдружение, ЕИК 175876791

„СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЯГОДОПЛОДНИТЕ““ Сдружение, ЕИК 176657544

„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ““ Сдружение, ЕИК 206824379

„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ“ Сдружение, ЕИК 204968338

„АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ Сдружение, ЕИК 177248792

„БИО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131093046

Дата: 27.06.2023

Гр. София

Leave a Comment