Изплатени са близо 1,7 млн. лв. по рибарската програма

Над една трета от сумата е преведена към рибари и собственици на кораби, компенсирани заради последиците от COVID-19

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати през месец май и юни общо 1 692 675,44  лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

риболовен кораб

596 463,41 лв. са получили бенефициери по процедура BG14MFOP001-1.020 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

ДФ „Земеделие“ изплати 387 229,14 лв. на община Бургас по мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване на безопасността, условията на труд и социалното приобщаване на рибарите, чрез инвестиции на територията на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – покрита лодкостоянка в акваторията западно от рибарското пристанище (бивша м. Ченгене скеле), с капацитет към момента общо 40 лодки с дължина до 12 м. Създадени са условия за безопасно съхранение на домуващите плавателни съдове на територията на рибарското пристанище, подобряване на функционирането му, безопасността и условията на труд на рибарите при извършване на риболовна дейност.

164 218,90 лв. са преведени на община Поморие по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от стратегията на МИРГ „Поморие“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за реконструкция на „Водна кула“ и превръщането и в „Арт комплекс – водна кула – музей на рибарството“.

На община Шабла са изплати 149 344,72 лв. по мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от стратегията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на авансово плащане. Инвестицията предвижда изграждане  на Рибарско селище – с. Крапец. С новото селище ще се обособи място за риболовните дейности в с. Крапец, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от него и единствен начин за препитание.

191 519,15 лв. безвъзмездна финансова помощ получиха 7 местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2023 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Чрез Стратегиите си за развитие МИРГ подпомагат изпълнението на основните цели и приоритети на ПМДР 2014-2020 г., а именно конкурентоспособно развитие на рибарските области посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултури.

ДФ „Земеделие“ изплати 78 933,53 лв., на бенефициер по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска  за изграждане  на  метална сграда тип хале върху терен с площ от 7000 кв.м. Една от основните дейности ще е доставка и инсталиране на рециркулационна система за интензивно отглеждане на европейски сом, която ще се състои от 18 вани (10 угоителни басейни, 7 отрасни басейна и 1 карантинен басейн) взаимно свързани помежду си.

56 880 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.2  „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от стратегията на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за създаването на уеб-базирана платформа FishWeek.eu за промотиране на рибарските територии, продуктите и традиционните за рибарите занаяти и организиране на фестивал. Планира се заснемането на серия от кратки документални филми, които ще имат за цел да разкажат истории за ежедневието на хора, чиито живот, прехрана и занаяти са свързани с морето и неговите богатства. Предвижда се и организирането на пролетен фестивал на морето, рибарите и морската храна, който ще бъде ситуиран в с. Равда. Идеята е фестивала да бъде интерактивен, като „уличка на занаятите“ и посетителите да могат да се докоснат до живота на рибарската общност.

ДФ „Земеделие“ изплати 46 086,59 лв. на Народно читалище „Отец Паисий 1901“ по мярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от стратегията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за създаване на инфраструктура, свързана с предоставяне и разширяване на основни услуги на рибарската територия, включително, създаване, популяризиране и развитие на добрите морски традиции.

На община Бяла са преведени 22 000 лв.  по мярка 4 “Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от стратегията на МИРГ  „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на авансово плащане. В проекта е предвидено закупуване, доставка и монтаж на вело, БМХ и скейт писта – Пъмптрак. Пистата ще предложи на децата и младежите незабравими забавления и активен спорт близо до дома.

Leave a Comment