Кирил Вътев: Ще направим наредбите леки четива, ще увеличим българските храни

Земеделският министър представи днес 5-та си заместник-министри и тримата съветници

„Ще работим за повече български продукти от български суровини.“ Това обяви като една от основните си цели земеделският министър Кирил Вътев по време на пресконференция, на която представи екипа си.

Вътев посочи млякото, месото и плодовете като храни, които са с недостатъчно родно производство и затова недостигът им се запълва с внос.

Целта на всички промени е да бъдат подпомогнато производството на пчелен мед, зеленчуци, месо, мляко, каза още той.

„Има твърде много пари в българското земеделие, но те не дават резултат“, е изводът на министъра, въпреки че до момента липсва задълбочен анализ каква е съдбата на извършените инвестиции в земеделските стопанства по ПРСР и по мярката за младите фермери.

Една от причините за недоброто усвояване на средствата са сложно написаните наредби. Затова цел на новото ръководство на министерството е да направи всички наредби лесни за разбиране, дори от хора, които са с ниско образование.

Кирил Вътев посочи, че писането на разбираеми нормативи е една от амбициите и на премиера акад. Николай Денков. Той иска опростяване на всички процедури. Така и земеделският производител няма да потъва и да се дави в тромавия административен синтаксис.

Земеделският министър изтъкна проблема, че част от пасищата в страната не са дадени на животновъди, а на хора без животни, които получават субсидии за земята. “При субсидиите има доста аномалии, които трябва да бъдат решени. Знаем за проблемите“, каза Кирил Вътев.

Земеделският министър подчерта, че в министерството няма нито едно партийно назначение. Самият той също не членува в партия. „Всички (от екипа ми) са експерти“, заяви той.

За пореден път министър Вътев каза, че министерството няма да се занимава с отделни сектори, а с цялата агрохранителна верига в различните направления, за да може там, където има слаби звена, те да бъдат подкрепени. „Ще водим много сериозна битка с виртуални животни, с некоректността по разпределение на пасищата. Идваме с намерението да вършим работа“, отсечено каза министърът.

Екипът

Заместник-министър Георги Тошев ще координира дейността на Областните дирекции „Земеделие“, провеждането на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията. Той ще упражнява правата на държавата по управление на държавните предприятия по Закона за горите и търговските дружествата към министерството. В неговите правомощия ще бъде и провеждането на политика при напояването, хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси, както и за поддържането, съхранението и ползването на кадастралната информация за земеделските и горски територии.

Заместник-министър Таня Георгиева ще отговаря за управлението и изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., интервенциите в Стратегическия план за развитие на селските райони, международните отношения и двустранното и многостранно сътрудничество, включително и с Китай, националната политика в областта на биологичното производство, както и за развитието на научноизследователската, научно-приложната, експериментална и производствена дейност в областта на земеделието и храните – Селскостопанска академия. 

Заместник-министър Мирослав Маринов ще отговаря, координира и контролира провеждането на държавната политика в областта на горското и ловно стопанство, както и за организирането на активните въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни условия.

Заместник-министър Александър Йоцев ще държи като ресори провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в областта на пазарните мерки и организациите на производители, разработването на анализи и стратегически документи в земеделския отрасъл, разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, както и научната оценка на риска по агрохранителната верига. В неговия ресор са още и държавната политика в областта на растениевъдството, лозаро-винарския сектор и други.

Земестник-министър Деян Стратев, доцент по ветеринарно-санитарна експертиза и дългогодишен преподавател в Тракийския университет – Стара Загора, ще отговаря за развитие на животновъдството, въвеждане и прилагане на пазарни механизми и режими на Общата селскостопанска политика в тази област, управлението и съхранението на генетичните ресурси, както и за дейностите по осъществяване на официалния контрол за качеството и безопасността на храните по цялата агрохранителна верига, граничния фитосанитарен и ветеринарномедицински контрол. Той ще наблюдава управлението и изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство, провеждането на държавната политика в областта на рибарството, както и за осъществяване на политиката по националното подпомагане в сектор земеделие, рибарство и горско стопанство в сферата на държавните помощи.

Съветник на министъра ще бъде председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов. Стойлко Апостолов е съветник по биопроизводството, третият съветник е д-р Дамян Илиев. Беше припомнено, че отскоро има и нов директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Светлозар Патарински.

Leave a Comment