Проект за промени в Закона за горите, внесен от ДПС, бе отхвърлен от земеделската комисия

В законопроекта е предвидена почти пълна отмяна на чл. 111, който бе гласуван в началото на годината след подробно обсъждане

Пълен обрат претърпя отношението на повечето депутати от Комисията по земеделието, храните и горите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите снощи.

Проектът е внесен от група депутати на ДПС в деловодството на Народното събрание на 2 юни т.г. Входирането му в дневния ред на земеделската комисия е станало в последния момент, стана ясно от първоначалната реакция на депутатите.

Ализан Яхова от ДПС анонсира предложените промени. Тя обяви, че в планинските села отоплителният сезон продължава 9 месеца. Това означава, че домакинствата там се нуждаят от по-голямо количество дърва, още повече, че дървесината, която ползват, е нискокалорична – иглолистна. Предоставянето на дърва е по ред на подадените заявления в горските стопанства, което създава голямо неудобство, защото ако тези, които са се записали по-рано отсъстват, останалите трябва да изчакат завръщането им. Ализан Яхова припомни и протеста на жителите на доспатско село, който бе проведен вчера именно заради дървата за огрев.

Заместник-министърът на земеделието Мирослав Маринов, който присъстваше на заседанието, каза, че според министерството промените, предложени от ДПС, са необходими и че министерството по принцип е съгласно с тях. Стана ясно още, че поправките в закона са такива, че трябва да преминат през нотификация от страна на Брюксел.

От „Възраждане“ поискаха проектът да не бъде разглеждан на първо четене, за да се даде време депутатите да се запознаят с него. Водещият заседанието Росен Костурков заяви, че законопроектът е внесен в комисията от председателя на парламента и тъй като аграрната комисия все още няма избран председател, депутатите трябва да се съобразят с искането за разглеждане на Росен Желязков. Последва гласуване дали първото четене на законопроекта да се проведе или да се отложи и повечето депутати гласуваха „за“ разглеждане на поправките, написани в законопроекта.

След като от изказването на народните представители се разбра, че ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС са съгласни с проекта на първо четене, а представителите на останалите парламентарни групи се обявиха „против“, изведнъж настъпи обрат.

Той дойде с изказването на Десислава Танева (ГЕРБ-СДС), която малко по-рано обяви, че тя и колегите й от парламентарната група ще подкрепят законопроекта.

Танева поиска процедурата с гласуване на първо четене да бъде отложена, тъй като от бързия преглед на проекта е разбрала, че така спорният чл. 111 от Закона за горите отпада почти целия според законопроекта. Танева, а после и другите депупати, които са били членове на комисията в 48-то Народно събрание, припомниха през колко дълги проучвания и осмисляне са минали текстовете именно на чл. 111 в началото на тази година. Имало е създадена работна група с участието на МВР, Сдружението на общините, председателя на Изпълнителната агенция по горите, както и зелени организации. По тази причина промяната на въпросния член трябва най-малкото да премине отново пред подробно обсъждане с участието на множество заинтересовани страни.

Така разглеждането на законопроекта на първо четене бе отложено, като се реши да бъде създадена работна група за него.

Ето какво гласи чл. 111 след последните промени на закона, обнародвани на 2 февруари 2023 г. в „Държавен вестник“:

(Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за горите може да се види ТУК)

Глава пета.
ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Раздел I.
Ползване на дървесина

Чл. 111. (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 02.02.2023 г.) (1) Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея.

(2) Добивът на дървесина от горските територии се извършва от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства или от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1, с изключение на случаите, когато:

1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените им гори;

2. добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба.

(3) Физическите лица, закупили дървесина по реда на ал. 2, т. 2, извършват добива самостоятелно, ако притежават удостоверение по чл. 230, ал. 3, или възлагат добива на общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства или на физически лица, притежаващи удостоверение по чл. 230, ал. 3.

(4) Количеството дървесина, което може да се добива по реда на ал. 2, т. 2, се определя:

1. с решение на общинския съвет – за горските територии – общинска собственост;

2. от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 за всяко териториално поделение по предложение на директорите на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства – за горските територии – държавна собственост;

3. от директора на учебно-опитните горски стопанства – за горските територии, предоставени им за управление.

(5) Ежегодно в срок до 31 януари държавните предприятия по чл. 163, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури публикуват на интернет страниците си информация за определените количества дървесина, които могат да се добиват по реда на ал. 2, т. 2 по обекти, подотдели и землища, съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина.

(6) Право на закупуване на дървесина по ал. 2, т. 2 или от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място. За изготвяне на списъка общинските администрации провеждат ежегодно информационна кампания в населените места.

(7) За включване в списъка по ал. 6 за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март.

(8) След изтичане на срока по ал. 7 списъкът по ал. 6 се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска горска структура, държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство, публикува се на интернет страниците им и се предава на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1.

(9) В срок до 15 април общинската горска структура по ал. 8 извършва проверка на списъка и при необходимост приема заявления за изменения и допълнения в него. След изтичане на срока ръководителят на общинската горска структура изпраща списъка до директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство.

(10) В срок до 30 април съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при необходимост може да допълни списъка въз основа на заявления от лица, които отговарят на изискванията по ал. 6, но не са включени в изпратения от общинската горска структура списък по ал. 9. След изтичане на срока окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство и се изпраща на кмета на съответната община за изпълнение. Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство какъв обем от заявените по ал. 2, т. 2 количества дървесина ще бъде добит от горски територии – общинска собственост.

(11) До края на месец май общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства публикуват на своите интернет страници актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуване обекти по чл. 206, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на съответната община.

(12) На лицата, вписани в списъка по ал. 6, се осигурява дървесина от горските територии, собственост на съответната община, а когато това е невъзможно – от горските територии – държавна собственост. Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при достигане на определените количества дървесина по ал. 10.

(13) Общините имат право да извършват свободна продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост, след изпълнение на задължението им по ал. 12.

(14) Добив на дървесина по реда на ал. 2, т. 2 се извършва само в насаждения, в които е предвидено:

1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;

2. санитарни и технически сечи;

3. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;

4. принудителни сечи.

(15) Заявленията по ал. 7 се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г., изм., бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 57 и 94 от 2013 г., бр. 53, 63 и 91 от 2014 г., бр. 48 и 56 от 2015 г., бр. 55 от 2016 г., бр. 57 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г. и бр. 51 от 2019 г.), които имат право да закупуват дървесината от горските територии – общинска или държавна собственост. При установяване на превишение на заявените дърва за огрев над допустимите количества по ал. 4 се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители.

(16) Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по реда на ал. 2, т. 2 за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.

(17) Общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства предоставят дървесината на лицата, включени в списъка по ал. 6, в срок до 1 ноември на текущата година.

(18) Ползването на дървесина от горите, които са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, може да се извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота.

(19) Алинея 18 не се прилага за ползването на дървесина от горски територии, които се стопанисват и управляват от горско сдружение по чл. 183.

(20) (В сила от 01.01.2024 г.) Общините, държавните предприятия по чл. 163 и учебно-опитните горски стопанства създават и поддържат на интернет страниците си публични електронни регистри на подадените заявления по ал. 7 по населени места, които съдържат актуална информация за етапа на изпълнението им. Регистрите се водят по начин, който гарантира сигурността на съдържащите се в тях данни. На контролните органи по този закон се осигурява достъп до регистрите за осъществяване на правомощията им.

Leave a Comment