Нови интервенции за лозаро-винарския сектор до 2027 г.: Инвестиции в екологични съоръжения и винен туризъм

Условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите от Стратегическия план в лозаро-винарския сектор са публикувани за обществено обсъждане

Проектът на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 година е публикуван за обществено обсъждане. Документът е изготвен от дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ на Министерство на земеделието и храните и обхваща 7 специфични секторни интервенции за подпомагане на лозаро-винарския сектор: преструктуриране и конверсия на лозя, инвестиции в лозаро-винарския сектор, събиране на реколтата на зелено, застраховане на реколтата, информиране в държавите членки, популяризиране в държавите членки, инвестиции в екологични съоръжения.

Кои са допустимите екологични инвестици?

Инвестиции в екологични съоръжения се отнася за винопроизводителите. Интервенцията включва закупуване (може и на лизинг) на ново оборудване, включително и компютърен софтуер, свързани с работата на възобновяеми източнити на енергия на територията на предприятието. Тук са допустими още строително монтажни разходи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за пречистване на отпадъчна вода и други отпаднали продукти, инсталации за компостиране, източници на ВЕИ. Максималният размер на помощта е 50% от разходите за микро, малки и средни предприятия; 25% за предприятия с по-малко от 750 служители и оборот под 200 млн. евро; 15% за по-голевите компании. Максималната стойност на един проект не може да надвишава 2 млн. лв.

За „Насърчаване на винен туризъм“ засега не може да се говори

Това е така, защото по тази интервенция допустими са само признати от министъра на земеделието и храните междубраншови организации в лозаро-винарския сектор, за каквито към момента няма постъпили заявления за признаване. Проектодокументът е изготвен от междуведомствена работна група с участието на представители на сектора.

Досегашната Наредба – до 15 октомври 2023 г.

До 15 октомври 2023 г. подпомагането в сектора ще се осъществява по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансовата помощ по програмата за периода 2019-2023 г. Европейската политика за подпомагане в сектора по същество се запазва и през новия програмен период, като интервенциите са включени в Стратегическия план. Подаването на заявления за предоставяне на финансова помощ и искания за плащане по всички интервенции е предвидено да става по електронен път през Системата за електронни услуги към Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие“. Периодите на приеми по интервенциите в лозаро-винарския сектор се предвижда в наредбата да бъдат нормативно определени, като в случай на остатък от бюджета, той ще може да се прехвърли към друга интервенция или да бъде отворен втори прием само за авансови плащания.

Leave a Comment