Глифозатът не е опасен за човек, птици, пчели, по-чувствителни към него са водните създания

Нито една структура у нас не счете за нужно да представи накратко на български език доклада на ЕОБХ относно масово ползвания хербицид

След първоначалното съобщение на 6 юли 2023 г. за одобряване на научните резултати относно безопасността на активното вещество глифозат, Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) публикува доклад, свързан с оценката на партньорската проверка на хербицида.

Партньорската проверка на глифозат, извършена от компетентните органите на Швеция, Франция, Унгария и Нидерландия и публикувана през юли 2023 г. , не добавя много към вече установеното в миналото: няма критични проблеми, заради които да бъде отказано подновяване на европейско ниво на разрешението за ползване на хербицида. 

Докладът на базата на партньорските организации, който заема 52 страници, е написан на английски и не е преведен на български дори като резюме с най-съществените данни, въпреки че ЕОБХ има офис в София, а освен това съществува и Център за оценка на риска по хранителната верига.

Прочети още:  Проф. Тоньо Тонев: Вече 50 г. глифозатът е без аналог, но някои фермери все още не го ползват ефективно

По същество партньорският доклад за глифозата е потвърдил, че:

 • От проучването на доказателствата изглежда „малко вероятно“ глифозатът да представлява риск за човешкото здраве по отношение на ендокринни нарушения, канцерогенеза, тератогенеза (фетална токсичност), мутагенеза, репродуктивна токсичност, невротоксичност, дегенеративни заболявания (напр. ALS и болест на Паркинсон) . 
 • Най-ниските дози , при които се проявяват първите вредни ефекти върху бозайниците , са от порядъка на няколкостотин милиграма на килограм телесно тегло (mg/kg т.т. на ден) на ден. 
 • Доказателствата, докладвани за глифозат, могат също да бъдат изнесени за неговите метаболити. 
 • Не са открити рискове за микробиома на червата при настоящите сценарии на излагане на храна. 
 • Adi – приемливият дневен прием, т.е. дозата, считана за безопасна за хората дори при много продължителни дневни приеми (теоретично за цял живот), е потвърдена като 0,5 mg/kg телесно тегло на ден. 
 • Прагът на остра експозиция, считан за безопасен, е определен на 1,5 mg/kg телесно тегло при еднократен изолиран прием.
 • Експозицията за селскостопански оператори е определена на 0,1 mg/kg телесно тегло на ден , докато острата е определена на 0,3 mg/kg телесно тегло (единична експозиция).
 • По отношение на екологичните аспекти , ЕОБХ не е установил високи рискове за нито един от разглежданите видове (бозайници, птици, членестоноги, включително медоносни пчели, водни организми, влечуги, земноводни).
 • Единствената критична точка са водните организми, които са по-чувствителни към глифозат. В този смисъл Rar  (концентрация във вода, считана за безопасна) беше потвърдена при 0,1 mg/L (100 µg/L). Тази стойност беше получена чрез разделяне на NOEC за риба (концентрация без ефект), равна на 1 mg/L, на 100. По-малко от 1% от европейските данни за мониторинг на водата надхвърлят този праг. Необходими са обаче повече смекчаващи мерки за водния сектор.
 • Наличието на примеси в някои формулировки на пазара предполага задълбочаване на познанията им в токсикологично отношение , тъй като тези индикации почти напълно липсват. Отправна точка за компаниите, които търгуват с глифозат, които ще трябва да работят за подобряване на продуктите си и в тази посока.  
 • Липса на данни : за ЕОБХ не беше възможно да разработи всички възможни оценки за различните разрешени понастоящем употреби на глифозат. От ЕОБХ казват, че не е възможно да се „изключат“ възможни вредни ефекти за някои организми. От само себе си се разбира, че липсата на възможност за изключване не означава, че тези ефекти съществуват в действителност. 

Leave a Comment