От 1 август минималният осигурителен доход за земеделски стопани е 780 лв.

Здравните и осигуровките за фонд „Пенсия“ се увеличават месечно със 17,46 лв.

Минималният размер на осигурителния доход за земеделски стопани и тютюнопроизводители, както и на самоосигуряващи се лица, става 780 лева от 1 август до 31 декември 2023 г. Осигуровките, както и данък общ доход, трябва да се внесат до 25-о число на следващия месец.

НАП в Пловдив

Как се променят вноските?

От 1 април 2022 г. до 31 юли 2023 г. минималният осигурителен доход за земеделските стопани бе 710 лева. За фонд „Пенсии“ и за Националната здравна осигурителна каса (НЗОК) те внасяха (последните вноски при предишния осигурителен доход трябва да се направят до 25 август) 140,58 лв. за ДОО и ДЗПО плюс 56,8 лева за здраве. Или общо 199,38 лева месечно.

Отделно от това се внася и данъка върху доходите.

При 780 лева минимален осигурителен доход земеделските стопани и тютюнопроизводители трябва да платят месечно на фондовете по 154,44 лева за фонд „Пенсии“ плюс 62,4 лв. за НЗОК, или общо 216,84 лева.

Сметките показват, че месечната сума за пенсионни и здравни осигуровки се увеличава със 17,46 лева.

НАП съобщава, че от 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, абитуриенти -неосигурени на друго основание и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат минимум  31,20 лева месечно.

Лицата, които се осигуряват на максималния доход от 3400 лева (който се запазва) внасят в здравната каса месечно 390 лева.

Здравноосигурителната вноска за август 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2023 г., напомня НАП.

Всички, за които възниква задължение сами да плащат здравноосигурителните си вноски, подават в НАП и декларация Образец №7, припомнят още от приходната агенция.  Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Leave a Comment