Консултативният съвет по плодове и зеленчуци не може да започне преди да реши проблеми в състава си

Някои от участниците в съвета не би следвало да са там според правилата, одобрени от министъра

Първият Консултативен съвет (КС) по овощарство и зеленчукопроизводство започва заседание днес в 14 часа и още преди да подхване решаването на каквито и да е било фундаментални теми за проблемите в сектора, ще трябва да се занимава със състава си.

Тази седмица председателите на 8 браншови организации от сектора на производителите на плодове и зеленчуци изпратиха протестно писмо свързано с предложените участници в КС.

В заповедта на министър Кирил Вътев участниците в КС са 31, без да броим министъра, който е председател, зам.-министър Александър Йоцев – зам.-председател и Иван Димитров – секретар и главен експерт от дирекция „Растениевъдство“ в МЗХ.

Сред тях има браншови организации в областта на производството на плодове и зеленчуци, на търговията, на преработката. Има представители на университет и на 6 института от Селскостопанска академия, както и на Комисията по стокови борси тържища.

Това, което раздразни браншовиците, изпратили протестното писмо, е включването на организации и групи на производители. Както е известно, организациите и групите производители са частни сдружения на малък брой производители, които получават подпомагане, за да развият обединението и да направят инвестиции.

Въпросът на браншовите сдружения е защо в КС участват тези сдружения.

В Правилата за организацията и дейността на КС по овощарство и зеленчукопроизводство е записано в чл. 4: „В Съвета членуват ресорният заместник–министър, национално представени браншови организации в областта на производството, обслужващите дейности при производството, дистрибуцията и преработката на плодове и зеленчуци, представители на аграрната и хранителна научна общност, на Министерството на земеделието и храните и на други административни структури, имащи отношение към процеса по хранителната верига, съгласно Приложението, неразделна част от настоящите правила.“ Тоест тук не фигурират бизнес дружества.

Със сигурност организациите/групите производители не са национално представени браншови организации.

От всичките в страната десетки организации и групи на производители в Консултативния съвет участват 4 или 5. Точно в тях членуват хора, които участват в Консултативния съвет и по силата на това, че са създали браншови организации.

Например Цветан Цеков, който е водещо лице на така наречената „Браншова Камара на плодове и зеленчуци“, участва в КС като представител на организацията на производителите „Яблена натура и партнърс“. Представител на „Камарата“ пък е Илия Джагаров.

Христо Николов е член на КС един път като председател на Българската асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци. И втори път като управител на група производители „Фрут Логистик“.

Възниква въпросът „от къдя на къдя“ в Консултативния съвет ще участва хем асоциацията на групите/организациите на производители, хем отделни организации и групи?

Тук въпросът не е просто принципен, а е свързан с правилата, според които всеки участник в КС има равни права. Чл. 7 на Правилата гласи: Членовете на Съвета имат равни права при изготвяне на предложения по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, както и при подготовка на проекти за решения, отнасящи се за сектор „Плодове и зеленчуци”.

А също така и чл. 13 (3) казва: „Съветът взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове, при явно гласуване. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.

Авторите на протестното писмо са притеснени, че може да се сформира при гласуване и взимане на решения мнозинство от структури, управлявани от няколко лица. И тези решения няма да са в общ (на сектора), а в частен интерес.

И точно затова протестът на браншовиците изглежда смислен.

Затова преди да се реши този проблем със състава на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, истинската работа не може да започне.

Leave a Comment