МЗХ: Вирусът ToBRFV по домати и пипер е под специален мониторинг на БАБХ

От всички семена и разсади, пристигащи от трети страни, се събират проби за изследване на евентуална зараза

След публикацията на Агро Пловдив БАПОП призовава аграрното министерство да ограничи вируса ToBRFV преди да е оставил България без домати и пипер, от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) получихме допълнителна информация за контрола върху вредителя, който се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

Информацията е изготвена от дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в МЗХ.

Ето пълния текст на полученото писмо (вътрешните заглавия са редакционни):

ДО РЕДАКЦИЯТА

НА „АГРО ПЛОВДИВ“

Уважаеми колеги,

Във връзка с Ваша публикация „БАПОП призовава аграрното министерство да ограничи вируса ToBRFV преди да е оставил България без домати и пипер“ предоставяме следната информация, изготвена от дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерство на земеделието и храните (МЗХ):

Във връзка с получено в Министерството на земеделието и храните писмо от Българска асоциация на производители на оранжерийна продукция (БАПОП) с  вх. № 15-315/14.06.2023 г. относно сигнал за установена инфекция от вируса на кафявото набраздяване по плодовете на домати – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) в района на гр. Петрич и гр. Сандански, обл. Благоевград, и в допълнение на наше писмо с изх. № 15-315/03.07.2023 г. до БАПОП, бихме искали отново да подчертаем, че

ToBRFV понастоящем не е включен нито в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза,

нито в този на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072[1], но той отговаря на установените в раздел 3, подраздел 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/2031 относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, които временно отговарят на условията за карантинни вредители от значение за Съюза, за които се изискват временни мерки на база на  критерии за предварителна оценка, с цел идентифициране на вредители.

Основен акцент в установения с Регламент (ЕС) 2016/2031[2] растителноздравен режим в Европейския съюз (ЕС) е превенцията, навременното откриване и унищожаване на установените вредители на ранен етап, предварителна оценка на риска и управление на риска в подкрепа на прилаганите мерки.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява фитосанитарен контрол при стриктно спазване на европейското и национално секторно законодателство и актовете по прилагането му. С приемането на новия регламент относно официалния контрол Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета, здравето на  растенията стана част от общата правна рамка за организиране на официалния контрол и другите официални дейности по цялата агрохранителна верига.

Официалните фитосанитарни инспектори от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти на всеки един от етапите по цялата веригата.

Официалният контрол се извършва с подходяща честота,

определена въз основа на анализ на риска, на всички оператори, по обективен и недискриминационен начин. Контролните дейности се осъществяват с еднаква бдителност както по отношение на износа от Република България и ЕС, така и към вноса в Съюза, при голяма степен на прозрачност и предоставяне на обществеността на съответната информация относно организацията и осъществяването на официалния контрол, най-малко веднъж годишно.

Наблюденията за вредители са организирани в няколко програми за мониторинг по групи култури и основан на риска подход, при разработването на които са използвани най-съвременните международни стандарти за откриване и диагностициране на вредители по растенията. При планиране на обследванията се прилагат и разработените от Eвропейския орган за безопасност на храните (EFSA)

електронни инструменти – Ribess и карти за наблюдения (Pest survey cards), разработени за всеки конкретен вредител.

В конкретния случай – предмет на сигнала, и при двете регистрирани огнища от ToBRFV по доматени растения в оранжерии в районите на  гр. Петрич и гр. Сандански, инспекторите на БАБХ са действали в пълно съответствие с разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1032 – връчени  са предписания със срок за прилагане на необходимите мерки и са разпоредени спешни проверки на всички оранжерии на територията на 28-те Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), като ако има съмнение за зараза, следва да се вземат и изпратят проби за анализ в Централната лаборатория по карантина на растенията към БАБХ.

Предвид високата устойчивост на тобамовирусите в околната среда (почви, води, растителен материал, дрехи, инструментариум и др.), както и високия риск от механичното предаване на патогена, от изключителна важност е производство на семена при спазване на много строги хигиенни мерки и прилагане на методи за дезинфекция, и използване на здрави и сертифицирани семена и/или растения за засаждане при отглеждане на растения от видовете Solanum lycopersicum L. – домат и Capsicum spp. – пипер.

Вредителят е включен в ежегодните наблюдения, които БАБХ провежда, чрез специализирани инспекции, посредством специално разработени мониторингови програми. В допълнение, семена от Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди, и от Capsicum spp. и на растения за засаждане, различни от посочените семена, от Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди и от Capsicum spp. за засаждане с произход трети държави, подлежат на

задължителен 100 % контрол на граница

при тяхното въвеждане на територията на Съюза. БАБХ взема проби от всички партиди от посочените семена с цел установяване на наличието на посочения вредител.

Възможно е например да се определи по-широка демаркационна област, в съответствие с разпоредбите на чл. 6, парагараф 2 от горецитирания Регламент, за да се гарантира ликвидирането на вредителя и предотвратяването на разпространението му към останалата част от територията на страната. За да се гарантира най-подходящият и пропорционален подход, следва да се приемат различни правила относно разграничаването в случаите, когато наличието на посочения вредител е потвърдено в производствени обекти с физическа защита, тъй като тази защита осигурява намален фитосанитарен риск.


[1] Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 година за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията, OJ L 319, 10.12.2019, p. 1–279

[2] Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета, OJ L 317, 23.11.2016, p. 4–104

Leave a Comment