Към производителите на слънчоглед ще бъдат разпределени още 19 108 166 млн. лв.

Не е предвидено удвояване на сумата от националния бюджет, така както се е получило при първия пакет помощ, за който земеделците кандидатстваха до 22 август

Министерството на земеделието и храните подготвя втори пакет подпомагане за производителите на слънчоглед. Това се предвижда в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в рубрика „Проекти на нормативни актове“ в сайта на МЗХ и в Портала за обществени консултации. (в сайта на МЗХ проектът липсва – б.р.).

Целта на изменението е да се уреди възможността за предоставяне на спешна финансова помощ в Република България съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 на Комисията от 30 юни 2023 година за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария. (Още по темата прочети ТУК)

Бюджетът по втората спешна мярка за България e в размер на 19 108 166 лева. Средствата се предоставят от Европейския фонд за гарантиране  на земеделието. Не се предвижда предоставяне на допълнително национално финансиране.

Помощта ще се отпуска отново на земеделски стопани, регистрирани за 2022 г. и 2023 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ (СЕПП).

Спешната финансова помощ  ще се изплаща на одобрените заявители до 31 декември 2023 г. Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е до 28.09.2023 г.

Предстои изплащане на средствата от първия пакет спешно подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. Общият отпуснат бюджет за помощта по първия пакет е над 65,5 млн. лв., от които от средствата от Европейския фонд за гарантиране на земеделието са 32 759 650,00 лв. и национално финансиране от 32 759 650,00 лв. Днес за първи път аграрното министерство съобщава, че държавният бюджет ще подкрепи производителите на слънчоглед със средства, равни на тези, които получаваме от ЕС.

Министерство на земеделието и ХРАНИТЕ

Проект 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед (oбн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 на Комисията от 30 юни 2023 година за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария (OB, L 168, 3.7.2023 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343)“.

§ 2. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани, посочени в чл. 2, е:

1. 32 759 650,00 лв. по чл. 2, параграф 1, б. „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739; съгласно чл. 2, параграф 2 от същия регламент се предоставя допълнително национално финансиране в размер на 32 759 650,00 лв. при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ);

2. 19 108 166,00 лв. по чл. 2, параграф 1, б. „а“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343“.

§ 3. В чл. 4 думата „ставката“ се заменя със „ставките“, а „определя“ се заменя с „определят“.

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1а:

„(1а) Приемът на заявления за предоставяне на спешна финансова помощ по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 започва 10 работни дни след влизане в сила на изменението на настоящата наредба и е за период от 10 работни дни“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „В срока по ал. 1“ се заменят със „За получаване на подпомагане“;

б) в т. 2 се създава изречение второ: „кандидатите за подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343, които са заявили подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739, представят удостоверение само при промяна на банковата сметка;

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и на декларираните обстоятелства по чл. 7, ал. 1, т. 1-5“ се заличават.

2. В ал. 3 накрая се добавя „за заявления за подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 и не по-късно от 30 ноември 2023 г. за заявления за подпомагане по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343.“.

§ 6. В чл. 11 думите „приема по чл. 8“ се заменят с „приемите на заявления за предоставяне на спешна финансова помощ по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343“, а „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 3, т. 1“.

§ 7. В чл. 12 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Финансовата помощ се изплаща на база определените по реда на чл. 4 ставки. При наличие на остатък от бюджета по чл. 3 същият се преразпределя между одобрените заявители пропорционално на допустимите хектари със слънчоглед. Заявлението за подпомагане по чл. 8, ал. 2 е и заявка за плащане. След извършване на съответните административни проверки одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка.

(2) Спешната финансова помощ се изплаща на одобрените заявители:

1. по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 в срок до 30 септември 2023 г.

2. по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1343 в срок до 31 декември 2023 г.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник”.

Leave a Comment