Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №4 предлага между 25 септември и 9 октомври 2023 г. да се поправят грешки или да се внесат документи през СЕУ

„В периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите по чл. 1, т. 16, т. 27 и
т. 30 могат да подадат чрез СЕУ плановете и документите по чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 или да заменят вече подадените планове и документи.“

Това е записано в публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба №4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Шансът за повторно кандидатстване за подпомагане се дава за Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП); Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП);  Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП).

В Заключителните разпоредби на проекта е добавен текст и в Наредба №3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Там в допълнителните разпоредби се предлага включването на „органо-минерални торове“ при изброените органични подобрители на почвата.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Проект

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48 и бр. 56 от 2023 г.)

§ 1. В преходни и заключителни разпоредби се създава §3а:

„§3а. В периода 25 септември – 9 октомври 2023 г. кандидатите, които са посочили в заявленията за подпомагане за кампания 2023 интервенциите по чл. 1, т. 16, т. 27 и
т. 30 могат да подадат чрез СЕУ плановете и документите по чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 или да заменят вече подадените планове и документи.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (oбн., ДВ,
бр. 23 от 2023 г., изм. и доп., бр. 48 и 56 от 2023 г.) в допълнителната разпоредба в
§ 1, т. 44 след думите „микробиални торове“ се добавя „органо-минерални торове.“.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Leave a Comment