Украйна, пестицидите и генното редактиране са обсъдили министрите на земеделието

Правителството се запозна днес с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 25 юли 2023 г. в Брюксел.

Алтернативни маршрути на износ на украинска продукция

По отношение на ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна, петте най-засегнати държави членки на ЕС, в това число и Република България, продължиха да настояват за удължаване на забраната за внос на определени селскостопански продукти поне до края на 2023 г., както и за по-адекватно финансиране за компенсиране на загубите на земеделските производители вследствие на войната в Украйна.

Европейската комисия информира министрите, че Платформата за координация с Украйна, Молдова и петте държави членки на първа линия, продължава да работи върху решения за улесняване на износа от Украйна и подчерта, че към настоящия момент тя постига положителни резултати, като създадения оперативен план за развиване на капацитета на Дунавския коридор. Обсъждат се също алтернативни маршрути през Балтийско и Адриатическо море.

Съветът призова за по-нататъшно укрепване на Коридорите на солидарността, проучване на нови варианти за маршрути, като същевременно се запази защитата на вътрешния пазар, и единодушно осъдиха блокирането на Черно море от страна на Русия.

Министрите подчертаха необходимостта от наблюдение на капацитета за съхранение в държавите членки, съседни на Украйна, за да се подобри прозрачността относно запасите и продължават да обръщат голямо внимание на всяко развитие на селскостопанските пазари. Държавите членки се обединиха, че занапред ЕС трябва да продължи да подобрява наблюдението на пазарите, за да може да реагира съответно на всяко развитие и да предвижда потенциални кризи.

Проектът на регламент за устойчита растителна защита – на поправителен

В продължилата дискусия, по отношение на публикуваното проучване, което да допълни съществуващата оценка на въздействието на предложението за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита, Комисията потвърди заключението на оценката на въздействието, а именно, че има необходимост от ревизиране на Директивата за устойчива употреба на пестициди.

Съветът от своя страна изтъкна, че представеното проучване не отговаря напълно на въпросите, изискващи количествени данни за допълване на съществуващата оценка на въздействие към проекта на Регламент, както и че в него липсват фактически данни за отделните държави членки. В резултат на това не може да се направи обективна оценка за последствията от прилагане на амбициозните цели на Регламента. Счита, че проучването трябва да бъде обсъдено подробно и задълбочено на ниво работна група към Съвета на ЕС.

Някои държави членки се противопоставят на въвеждането на задължителните цели за намаляване на национално ниво и настояват за повече гъвкавост. Мнозинството делегации са загрижени относно определението за ,,чувствителни зони“, ниската наличност на нехимически алтернативи на пестицидите, въздействието върху цените на храните и продоволствената сигурност, както и потенциалното непропорционално увеличение на административната тежест върху малките ферми.

Шансове при редактиране на растителните гени

В заключение, Съветът обсъди предложението за регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите от тях. Председателството подчерта, че един от приоритетите му е именно напредъкът във всичко, свързано с новите технологии и новите геномни техники, още повече в настоящия момент, в контекста на изменението на климата. Тези техники отварят множество възможности за производство на храни по по-устойчив начин, като например култури, които изискват по-малко вода, торове или употреба на фитосанитарни продукти. Предложението има за цел да даде възможност на агрохранителния сектор на ЕС да допринесе за постигане на целите за иновации и устойчивост, съгласно Европейския зелен пакт и съпътстващите го стратегии, както и да подобри конкурентоспособността на сектора, като същевременно се поддържа високо ниво на защита на здравето и околната среда. Като цяло делегациите приветстваха законодателното предложение. Фокус беше поставен върху оценката на предложението от страна на държавите членки в контекста на необходимостта от осигуряване на гъвкава и устойчива продоволствена система. Държавите членки очертаха аспектите на предложението, които считат за най-значими, а именно, че е необходимо допълнително време за анализ на предложението, което следва да гарантира запазване на високите стандарти за безопасност на биотехнологичните продукти.

Leave a Comment