НАЗ е инициатор на проекта за промени в Наредба №4

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) съобщи, че има съществен принос за написване на проекта за допълнения в Наредба № 4 от от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Прочети още: Фермери с шанс да входират пропуснати или объркани планове по някои интервенции и по ПРСР

2023 г. е първата година на прилагане на интервенциите с тези изисквания.

Предварителна проверка от страна на Държавен фонд „Земеделие“ на подадените заявления за подпомагане показа, че голям брой от фермерите, които са кандидатствали, не са приложили необходимите документи в определения за целта 3-седмичен срок, който изтече на 14 август.

Освен това, в Наредба 3 е зададено условие, че корекции могат да се направят до 30 септември, но липсва обосновка как да бъдат направени те.

С цел да не бъдат лишени земеделските стопани от възможността да получат подпомагане въпреки изпълнението на всички останали критерии за допустимост, НАЗ инициира промяна в Наредбата.

Министерство на земеделието и храните публикува новата промяна на Наредба за допълнение на Наредба № 4, която ще даде възможност земеделските стопани да подадат чрез Системата за електронно управление (СЕУ) или да заменят вече подадени планове и документи в периода 25 септември – 9 октомври 2023 г.

Корекции на заявлението могат да се направят по три еко схеми – еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал, еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи, както и интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове.

Leave a Comment