Обнародвано е постановлението, с което ДФЗ получава 170 млн. лв. за подкрепа на стопаните

В днешния брой на „Държавен вестник“ от 5 септември 2023 г. е обнародвано постановлението, с което ДФ „Земеделие“ получава 170 милиона лева. То влиза в сила от днес.

държавен фонд "Земеделие"

Средствата са за „осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития„.

150 милиона лева идват по предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г., другите 20 милиона са от Закона за държавния бюджет за тази година.

С постановлението се увеличава размера на максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавен фонд „Земеделие“.

Ето и текста на постановлението:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 170 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 – 150 000 000 лв., и т. 8.2 – 20 000 000 лв. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. по „Политика на Министерство на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 46, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 8.1 и 8.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Leave a Comment