Удължава се с 50 дни срокът за заявяване на плащане по мярка 22.2 за преработватели и групи/организации на производители

Крайната дата се измества от 15 август на 4 октомври заради срока за корекции на отчета в НСИ

Министерството на земеделието и храните предлага срокът за заявяване на плащане на одобрените по подмярка 22.2 бенефициенти да се удължи с 50 дни – вместо до 15 август да е до 4 октомври 2023 г. Това е записано в проект на Наредба за изменение на Наредба №2 за прилагане на подмярка 22.2 за „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

цех на "Фунгоробика"

Удълженият срок касае одобрените кандидати – преработватели и групи и организации на производители.

На 13 април тази година фонд „Земеделие“ съобщи, че от 65 заявления за подпомагане, подадени от предприятия от хранително-вкусовата индустрия и от групи/организации, са одобрени 49.

Причината за удължаване на срока е с цел намаляване на административната тежест и извършване на служебни проверки, които са обвързани със сроковете за подаване и коригиране на отчет за приходите и разходите в НСИ.

Националният статистически институт дава възможност за подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна система „Бизнес статистика“ на коригиращ годишен отчет за дейността през 2022 г. еднократно в срок до 02.10.2023 г. съгласно раздел II, подраздел В от съвместната заповед на НСИ и НАП.

Затова е необходимо да се даде възможност на  бенефициентите по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. да подават заявки за плащане до 4 октомври 2023 г.

Всички заинтересовани граждани, организации, физически и юридически лица могат да изпращат своите предложения и становища по направеното предложение на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикуваните документи е до 21.09.2023 г., с тях може да се запознаететук.

Leave a Comment