Променят Наредба №3 за интервенциите под формата на директни плащания

Производителите на зеленчуци могат да кандидатстват за обвързана подкрепа и с фактури/касови бележки за закупените семена и посадъчен материал

„Ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ.“

Разсад на карфиол

Това е един от добавените текстове (в чл. 84, ал.1) към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Проектът е публикуван днес за обществено обсъждане, което приключва на 9 октомври.

С цел максимален брой земеделски стопани да получат подпомагане с директни плащания за кампания 2023 в Преходните и заключителни разпоредби е записано, че производителите на зеленчуци, които получават обвързано подпомагане, вече могат да доказват закупените семена и посадъчен материал или с етикети и опаковки – както е досега, или с фактури/касови бележки. Досега фактурите липсваха като възможност. Указва се, че документите се подават от 1 до 31 януари 2024 г. съгласно чл. 33, ал. 6, пише в мотивите зам.-министър Александълр Йоцев.

За да се осигури администриране и ефективен контрол от страна на ДФЗ по интервенциите за подпомагане, с преходна разпоредба се предвижда за 2023 г. срокът за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ да бъде 31 октомври. За да се гарантира достатъчно време на кандидатите за подпомагане, възможността за корекция или оттегляне на заявлението се удължава до 20 ноември 2023 г. По идентичен начин до 20 ноември 2023 г. се удължава и срокът, в който за установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението.

В съответствие с тези промени в сроковете са удължени и кореспондиращите им срокове по чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 2023 г. съответно до 31 октомври и 20 ноември 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Проект

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48 и 56 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „равнище“ се добавя „деклариран“;

2. В ал. 4 думите „или да представят допълнителни доказателства“ се заличават.

§ 2. В чл. 61 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ с обосновки към него“ се заличават;

2. В ал. 2 точка 3 се отменя.

§ 3. В чл. 63, ал. 9 след думата „заявяване“ се добавя „ може да“.

§ 4. В чл. 84 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ.“

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„ (3) Площи, заявени за подпомагане по интервенции, базирани на площ, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „В съответствие“ и „Неубедителни доказателства за съответствие“ са допустими, когато не попадат в хипотезата на чл. 55. Парцели, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат  „Несъответствие“, се считат за неподходящи за подпомагане.

(4) В случаите, при които за даден критерий за допустимост на площ по съответната  интервенция са налични данни от повече от един източник или метод на контрол – проверка на място, системата за мониторинг на площ  и системата за идентификация на земеделските парцели, при извършване на изчисления по интервенциите базирани на площ  с предимство се използват данните от извършената проверка на място,  независимо  от  данните  от  другите източници. Ако такива липсват, се използва информацията, постъпила от системата за мониторинг на площ и от СИЗП, при условията на ал. 3.

(5) Когато за даден критерий за допустимост на площ не са налични данни от проверка на място и от системата за мониторинг на площ, но са налични такива в СИЗП, допустимостта на площта се определя съобразно данните в СИЗП.“

§ 5. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 45 и 46:

„45. „Корекция на заявления“ е всяко намаляване на размера на декларираната площ, в рамките на декларирания по време на кампанията парцел.

46. „Оценка, извършена чрез системата на мониторинг на площ“ е един от следните резултати за монитируемите критерии за допустимост: „В съответствие“, „Неубедителни доказателства за съответствие“ и „Несъответствие“.

§ 6. В Приложение № 7 към чл. 21, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 се създава б. „е“:

„е) за 1 кг катък = 3,2 кг мляко“;

2. В т. 3 б. „е“ се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. За кампания 2023 г. кандидатите за подпомагане по интервенциите по чл. 26-31 могат да представят или само документи по чл. 34, ал. 2, или само фактури, издадени на името на бенефициера при плащане по банков път или фактура, издадена на името на бенефициера и фискална касова бележка към нея при плащане в брой. Фактурите следва да съдържат информация за количеството закупени семена и/или посадъчен материал. Фактурите следва да са издадени в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване. Фактурите за посадъчен материал по интервенцията по чл. 26 следва да са издадени преди декларираната в заявлението за подпомагане дата на създаване на насаждението. Документите се подават в срока съгласно чл. 33, ал. 6.

§ 8. За 2023 срокът по чл. 61:

1. алинея 1:

а) изречение първо е до 31 октомври;

б) изречение второ е до 20 ноември.

2. алинея 2 е до 20 ноември;

3. алинея 3 е до 31 октомври.

§ 9. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г., изм. и доп. бр. .48 и 56 от 2023 г.) в преходни и заключителни разпоредби в §3 се създава т. 4:

„4. Срокът по чл. 14:

а) алинея 1 е до 31 октомври;

б) алинея 2 е до 20 ноември.“

Leave a Comment