Животновъдите представят документи за обвързана подкрепа от 5 до 31 октомври

Според подписания вчера меморандум млечните фермери, които не могат да докажат необходимата пазарна реализация, могат да се позоват на форсмажор след разрешение на Европейската комисия

От 5 до 31 октомври 2023 г. животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2023 г., следва да докажат произведената и реализирана от тях продукция, съобщава ДФ „Земеделие“.

Според подписания вчера меморандум между премиера, финансовия и земеделския министър, от една страна, и Инициативния комитет на протеста – от друга, се дава възможност за непредставяне на документи за реализирана продукция. Член 8 от меморандума гласи: „Земеделските производители на мляко, които не могат да докажат реализация на продукция, поради внос на сухо мляко от Украйна, да получат подпомагане по интервенциите по обвързаната подкрепа на база правно основание за форсмажор и след разрешение от ЕК.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2022 г. – 30.09.2023 г., посочват от ДФ „Земеделие“. Това е разписано в разпоредбите в чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

При описа на документите кандидатите попълват актуална за Кампания 2023 електронна бланкова таблица. Описаните в нея счетоводни документи трябва да отговорят на изискванията на нормативната уредба. Това означава, че в електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки. Те трябва да съответстват на регистрацията на фермерите в ИСАК (физическо или юридическо лице/едноличен търговец).

Реализираните на пазара мляко и млечни продукти се удостоверяват по следните интервенции: 

 • Интервенция за обвързано подпомагане на млечни крави – МлК, 
 • Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми – МлК-РП, 
 • Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави от застрашени породи с реализация на мляко – К-ЗП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за овце и кози от застрашени породи с реализация на мляко – ДПЖ-ЗП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми с реализация на мляко – ДПЖ-РП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане на биволи – Биволи.

За да получат субсидия, фермерите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната интервенция от гореизброените.  

Реализираните на пазара животни се удостоверяват по следните интервенции:

 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – К-ЗП, 
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави – МеК,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми с реализация за месо – МеК-РП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – ДПЖ-ЗП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми с реализация на месо – ДПЖ-РП.

За да получат субсидия, фермерите следва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества животни по съответната интервенция. Реализацията на животните може да бъде извършена както в България, така и извън страната, като за всеки от двата случая се попълва съответния електронен образец.    

Образците са публикувани и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).  Намират се в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за животни, както следва:    

Опис на документите за реализация на мляко и/или млечни продукти по интервенциите МлК, МлК-РП, К-ЗП с реализация на мляко, ДПЖ-ЗП с реализация на мляко, ДПЖ-РП с реализация на мляко и Биволи за Кампания 2023. 

Опис на документите за реализирана продукция в България за интервенциите К-ЗП с реализация на месо, МеК, МеК-РП, ДПЖ-ЗП с реализация на месо; ДПЖ-РП с реализация на месо за Кампания 2023.

Опис на документите за реализирана продукция извън България за интервенциите К-ЗП с реализация на месо, МеК, МеК-РП, ДПЖ-ЗП с реализация на месо; ДПЖ-РП с реализация на месо за Кампания 2023.

Попълнените от земеделските стопани описи по образец се предоставят на електронен носител в областните  дирекции на ДФЗ. Там на място те разписват и Декларация за реализацията, съгласно чл. 23, от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. във връзка със заявено участие по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за животни. Стопаните предоставят и заверени копия на описаните в електронните таблици счетоводни документи, с които удостоверяват произведената и реализираната продукция.
 

Leave a Comment