В сила е постановлението за увеличаване на академичните заплати в ССА от 1 август

От днес влиза в сила постановлението за допълнителния трансфер на средства от централния бюджет към Селскостопанска академия чрез Министерството на земеделието и храните.

Селскостопанска академия

Три милиона лева се добавят към бюджета на академията за увеличаване на възнагражденията на академичния състав от 1 август 2023 г., е записано в постановление №148, обнародвано в „Държавен вестник“ днес.

Ето и пълния текст на постановлението:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2023 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. за Селскостопанската академия за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия считано от 1 август 2023 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 2. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и храните и на председателя на Селскостопанската академия.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Николай Денков

Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

Leave a Comment