И 63-те милиона лева държавна помощ заради войната вече са официално утвърдени

63-те млн. лв., които протестът на земеделците изиска да се придвижат по-бързо към сметките на стопаните, вече са официално утвърдени.

В днешния брой 81 от 26 септември на „Държавен вестник“ е обнародвано постановлението, с което се одобряват допълнителни 63 млн. лв. като разход по бюджета на ДФ „Земеделие“.

Припомняме, че на 5 септември бе обнародвано постановление №125, с което за същата държавна помощ „за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове“ се осигуряват 150 млн. лв. от централния бюджет. Така общият бюджет на помощта, известна като „украинската помощ“, става 213 млн. лв.

Предстои да видим дали до изплащането им ще падне и таванът от 250 000 евро – искане, което също бе записано в меморандума между премиера акад. Николай Денков, министър Асен Василев и министър Кирил Вътев – от една страна, и Инициативния комитет на протеста – от друга.

Прочети още: Йордан Кръстанов: Протестът трябваше да се случи! За всички сектори моментът беше назрял

Ето и текста на постановлението:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 63 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. по „Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 46, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Чл. 4. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Николай Денков

Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

Leave a Comment