Промяна в Наредба № 2 удължава срока за заявяване на плащане за преработватели и групи производители

Един единствен член е променен в Наредба № 2 за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Промяната е отразена в днешния (29 септември) брой на „Държавен вестник“.

С нея се удължава крайният срок срока за подаване на заявки за плащане по мярката. Така срокът се измества от 15 август на 4 октомври 2023 г.

Бенефициенти по мярката са преработвателни предприятия от хранително-вкусовия сектор, а също така групи и организации на земеделски производители.

В наредбата не е променен крайният срок за плащане, който е 15 октомври 2023 г.

Leave a Comment