Препоръка на депутатите: Да има контрол и самоконтрол върху ползването на пестициди и торове

Десислава Танева нарече десетократно увеличената ставка за ландшафтни елементи „скандалът на Стратегическия план“ и поиска да бъде намалена

Предложенията за промени в Стратегическия план, които бяха представени пред депутати миналата седмица от екип на земеделското министерство, срещнаха и одобрение, и критики.

Прочети още:

Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Най-много забележки събра еко схемата за намаляване използването на пестициди, към която през тази първа година от новия програмен период има огромен интерес от страна на земеделците. По тази еко схема са кандидатствали 460% от спрямо планираните 100 на сто от министерството.

Другата схема, която също е с рекорден брой заявления – тази за запазване и възстановяване на почвения потенциал, и е свързана с употребата на торове, също отнесе критики.

И по двете схеми основната зебележка на депутатите Иван Иванов, проф. Христо Даскалов и Десислава Танева бе, че липсва адекватен контрол и че е нужно да се въведе и самоконтрол, разходите за който да са платени от еко схемата.

Десислава Танева, председател на парламентарната аграрна комисия и бивш министър на земеделието, подложи директора на „Директни плащания“ Аделина Стоянова на обстрел от забележки и по други еко схеми. В един момент разглеждането на измененията в плана се превърна в диалог между двете.

Ето как се разви дебатът в Комисията по земеделието, храните и горите

Иван Иванов: Как се контролира употребата на пестициди и как се доказва употребата на използваните торове.

Аделина Стоянова, МЗХ: В еко схемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал има въведени две изисквания, свързани с контрола на тази интервенция. Това е задължението на земеделските стопани да представят план за управление на хранителните вещества в стопанството си, в който трябва да посочат за всеки един парцел какво количество органичен тор е употребено, от кой вид е торът, какво е вложеното количество неорганични или други минерални торове и от кой вид са. Този план за торене се използва и заверява от агронома на стопанството и с него се доказва намалението на неорганичните торове.

В периода от 1-ви до 31-ви декември всички земеделски стопани, които са заявили тази интервенция, трябва да представят в ДФ „Земеделие“ разходооправдателни документи, издадени през последната стопанска година.

По отношение на контрола на всички еко схеми, ДФЗ проверява 5% от стопанствата, като се прави проверка на дневника за растителна защита и прилагането на торове.

Относно еко схемата за намаляване използването на пестициди стопаните в същия период през декември представят разходооправдателни документи, от които да се вижда, че те са използвали продукти за растителна защита, различни от първа професионална категория. Гаранция за тяхното прилагане е отразяването им в дневника за растителна защита, който подлежи на контрол както от страна на ДФЗ, така и на БАБХ.

Проф. Христо Даскалов: Вие залагате контрола на дневника и на фактури. Само че фактурите могат да се купят от Илиянци. Тези две неща трябва да са обвързани с реален лабораторен контрол. Когато залагаме увеличаване на средствата, трябва да сме сигурни, че това е правилно. Планираме ли, давайки тези средства, държавата ни да има функциониращи лаборатории, които да провеждат мониторинг? При животновъдството лабораторният контрол ще се отнася до употребата на антибиотици.

Това е особено важно особено след като нашите устойчиви сортове бяха заместени с вносни, които се опазват с много пестициди.

Аделина Стоянова: Има планиран контрол на пестициди.

Той е в интервенциите от втори стълб за намаляване използването на пестициди, където е предвиден именно такъм лабораторен контрол.

В еко схемите не е предвиден такъв.

Десислава Танева: Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал, насърчаване на зелено торене и органично наторяване. Тази интервенция бе една от най-бурно приложените и с много неясноти, в хода на кампанията и самото министерство си изясняваше каква й е философията. Очевидно е, че тази философия се е изменила спрямо първоначално заложената. Сега тази еко схема стана по-лесно приложима. Не оспорвам това, въпросът е, както и проф. Даскалов го повдигна, за реалния контрол. Плановете за торене в никакъв случай не са гарант за намалено торене. Въпросът е в нормите на торовете и как ще се следят. Според мен тази еко схема трябва да седоразработи като се добави система за контрол и самоконтрол. Ние трябва да имаме ясни проценти откъде тръгваме и докъде стигаме. Включително и с почвени проби от самия стопанин, които са се включат в компенсаторната ставка. Целта е да намалим азотното торене. Моят въпрос е смятате ли да се доразработят системи за контрол, защото противното означава планове на конвейр и нарастване на бенефициентите с 300%. Тази много добра схема трябва наистина да има въздействие върху околната среда, до момента имаше въздействие само върху документооборота. Ако не осигурим контрол, ще стане като схемата с патиците от първия програмен период.

При интервенцията за пестицидите идеята за контрол и самоконтрол е същатата като при торовете.

Аделина Стоянова: По отношение на еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал имате право относно необходимостта от контрол. ЕК съобщи, че през 2025 г. се въвежда електронна система за управление на база данни на европейско ниво, която ще следи употребата на органични и изкуствени торове и ще отчита съотношението на влаганетото на тези торове на конкретните парцели спрямо заявените площи. По тази причина до въвеждането на тази система ние не сме предвидили допълнителни условия. Това обаче не означава, че не можем да предвидим допълнителни системи на контрол.

За спазването на изискванията за ползване на пестициди съм съгласна, че трябва да има завишен контрол, тъй като в момента ние работим на база на дневниците за растителна защита, разчитаме на контрола на БАБХ като компетентен орган и на 5-процентовите проверки на техническия инспекторат.

Десислава Танева: По интервенция за поддържането на биоразнообразието и екологичната инфраструктура приветствам намалението на бюджета, но не чух да има намаление на ставките. Най-простото доказателство, че ставките са силно надценени е сравнението между ставките за тези зелени плащания в предния програмен период, които бяха 12 лева на декар и сега, когато стигат до 120 лева на декар. Вие по най-малкото съпротивление сте направили промените. Като сте видели колко са заявили тази еко схема – 111 бенефициента.

Също мога да опонирам много за екологичната структура и ландшафта. Стопаните не ги вземат от обработваемите си площи. Ландшафтните елементи са налични такива в правата за земеползването им. Това да поддържаш редица дървета, които заемат един декар от общо сто декара стопанство, е с един и същ разход, без значение дали отглеждаш пшеница или овощни градини. Не съм съгласна с вашите доводи и много моля да задействате писмена процедура по нотификацията, по която да има справедливо остойностяване на ставките. Да идеш от 12 на 120 лева за 5 години в новия програмен период … няма кой да ми докаже, че това е справедливо. Защото това означава, ако обвързаната подкрепа за плодовете е била 200 лева, сега да стане 2000 лева. Не може да има различна ставка за ландшафтни елементи в различните структури на стопанствата, защото ландшафтният елемент е един и същ. За мен ставките по тази екосхема са скандалът в първия вариант на Стратегическия план.

По еко схемата за поддържане и подобряваване на биоразнообразието в горски екосистеми аз приветствам, че сте махнали голяма част от бюджета. Това беше безкрайно несправедливо спрямо земеделски производители. Но тук пак няма остойностяване на ставките. При условие, че хората вземат базова ставка 20 лева на декар, за засети ниви в ловни полета да вземаш по 66 лева, това за мен е изключително дразнещо, несправедливо. Не бива да се подценяват хората, че не разбират това. Това показва отношение. Казахте, че са заявени само 25 000 дка. Много ми е интересно колко бенефициента са заявили тази схема, за да видим в крайна сметка кой е идеологът на тази интервенция. (Отговор бе: 144 бенефициенти за 2 609 хектара).

Какво правим със стопаните, които кандидатстваха през тази кампания по еко схеми, които три пъти надхвърлиха бюджета си. Дори и по минимална ставка да платите, няма как да се вместите в бюджета. Как ще им платите? Включително и с екстраполацията, тъй като всяка наредба, която определя интервенция с условие, тя е вид договор между стопанина и държавата. Ако вие не платите по минималната ставка, отчитате ли риска и на колко се оценява той, ако бъдат заведени дела за плащане по минимална ставка?

За еко схемата за биологично земеделие има значително увеличаване на единичната компенсаторна ставка, което е похвално. В седмицата на биологичното земеделие фермерите, които участват в биологичното животновъдство могат да бъдат доволни заради чувствителното завишение на ставката. В растениевъдството единичните биологични ставки са много ниски и дори се чудя как фермерите са се съгласили на тях.

Аделина Стоянова: За кампания 2023 г. интервенцията за поддържането на биоразнообразието и екологичната инфраструктура е заявена от 6029 земеделски стопани за 7 253 хектара. Плащането тук е само за площа на ландшафните елементи. Всички ставки се изчисляват от външен изпълнител, не от министерството.

Поискахме от външния изпълнител да преразгледа ставката от еко схемата за поддържане и подобряваване на биоразнообразието в горски екосистеми. Той ни отговори, че тя няма нужда от преизчисление и по тази причина ние не сме променили ставката в тази интервенция.

Данните за 2023 г. са данни на заявени за подпомагане площи. Когато ДФЗ приключи всичките си проверки, ще получим данните за допустими за подпомагане площи. Съгласно регламента през 2023 и 2024 г. можем да правим вътрешни преразпределения на бюджетите в рамките на еко схемите без това да е свързано с изменението на Стратегическия план. Бюджетът на схемите, към които има по-слаб интерес, може да бъде преразпределен към схеми с по-висок интерес. Ако въпреки това разпределение на бюджетите не можем да разплатим всичките индикативни ставки, тогава съгласно изискванията на регламента, можем да намалим размера на подпомагане. Размерът е ограничен за максималната ставка, но не забранява подпомагане на по-ниска от минималната ставка. За това всяка държава членка трябва да представи обоснован доклад, в който да каже какво е наложило това намаление и какви мерки се предприемат в изменението на стратегическия план, за да не се получи същото следващата години.

Десислава Танева: Но земеделецът си чака минималната ставка.

Екстраполиран ли е финансов ресурс при осъдителни решения в полза на земеделците?

Аделина Стоянова: Ще вземем от бюджети на схеми със слаб интерес. Ако този бюджет не ни стигне, ще започнем да намаляваме до размера на минималните ставки. Ако не ни стигне, съгласно регламента можем да платим и по-малко от минималната ставка. В наредбата няма фиксирани ставки. Бюджетът и ставките са само в Стратегическия план (СП).

Десислава Танева: Само че в СП няма ред за минимални ставки и вие трябва да си направите много точни сметки, за да видите как ще решите тази схема.

Leave a Comment