Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Тази възможност може да се включи към интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, което ще бъде заложено в измененията на Стратегическия план

Проект на Наредба за изменение на Наредба 14/2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор се превърна в голямо разочарование за лозарите, които в момента (от 16 октомври 2023 г.) подават заявления за финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Проектът заличава възможността на производителите да могат да закупят с финансова помощ по тази интервенция гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства.

Интервенцията покрива до 75% от разходите в „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – възможност, от която лозарите няма да могат да се възползват засега.

Причината за отпадане на шанса за закупуване на лозарски машини и прикачен материал е обяснена в мотивите към проектонаредбата.

„В периода 25 – 29 септември 2023 г. беше проведен предварителен одит от страна на Европейската комисия (ЕК) FV/HYB/2023/001/BG с цел увереност, че подготовката и прилагането на интервенции „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ за новия програмен период се извършват съобразно предвиденото в приложимото европейско законодателство. В резултат на проведения одит към страната беше отправена забележка, че дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ не е допустима за подпомагане по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и следва да бъде част от интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“.

В мотивите се обяснява, че приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ вече е започнал и е необходимо да бъдат предприети своевременни действия по изменение на нормативната уредба, така че възможността за закупуване на лозарски машити да бъде премахната възможно най-бързо от списъка с допустими дейности за преструктуриране и конверсия на лозята.

След одобрение на изменението на Стратегическия план, в което е предвидено дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ да бъде прехвърлена като допустима по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, промяната ще бъде отразена и в наредбата.

Leave a Comment