16-те милиона лева за напояване вече са налице

16-те милиона лева, които ще се разпределят като помощ към земеделските стопани за напояване през изминалата стопанска година вече са налице.

Днес е обнародвано в „ДВ“ постановлението за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ в размер на 16 млн. лв.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 16 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. по „Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 3, ал. 3 от Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. и в изпълнение на т. 5 от Решение № 294 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделските стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Николай Денков

За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

7857

Leave a Comment