Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Бенефициерите общини ще предоставят банкови гаранции за 100% от авансовите плащания по ПРСР

МЗХ предлага допълнения в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

В допълнителната разпоредба в § 1 се създават три нови точки, с които се създава светофарна бърза ориентация за кандидатите във връзка с площите, заявени за подпомагане по интервенции за директни плащания, базирани на площ.

Когато системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „В съответствие“, кодът е зелен цвят за наличие на убедителни доказателства за съответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение.

Червеният цвят е знак за установено несъответствие. Жълт е кодът, който означава „Неубедителни доказателства за несъответствие“. (Виж дефинициите на цветовете по-долу.)

В Приложение 7 към чл. 21, ал. 5 в методиката за определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се добавя млечният продукт кефир.

В заключителната разпоредба на проекта на наредба е предвидено изменение на Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. С предвижданото изменение на Наредба № 4 от 2018 г. се разширява кръгът на допустимите обезпечения за предоставяне на авансово плащане на публични бенефициенти за проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

Обсъждането на проекта е до 10 декември 2023 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56 и 80 от 2023 г.)

§ 1. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 47, 48 и 49:

„47. „В съответствие“ е резултат от системата на мониторинг на площ, кодиран в „зелен“ цвят, за наличие на убедителни доказателства за съответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение от системата за дадено монитируемо условие за допустимост.

48. „Несъответствие“ е резултат от системата на мониторинг на площ, кодиран в „червен“ цвят, за наличие на убедителни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизираните процедури от наблюдението на системата за дадено монитируемо условие за допустимост.

49. „Неубедителни доказателства за несъответствие“ е резултат от системата на мониторинг на площ, кодиран в „жълт“ цвят, за наличие на ясни и конкретни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури от наблюдението на системата за дадено монитируемо условие за допустимост.“

§ 2. В Приложение 7 към чл. 21, ал. 5  се правят следните допълнения:

1. В т. 1 „краве и козе мляко“, в б. „д“ след думите „кисело мляко“  се добавя „или кефир“;

2. В т. 2 „овче мляко“, в б. „в“ след думите „кисело мляко“ се добавя „или кефир“.

Заключителна разпоредба

§ 3. В Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 74 от 2019 г., бр. 64 и 108 от 2020 г., бр. 34 и 83 от 2021 г., бр. 35 от 2022 г., бр. 42 и 80 от 2023 г.) в Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 5 след думите „бенефициентите общини“ се добавя „публични предприятия“;

2. В т. 6 накрая се добавя „или решение на компетентен орган (важи за бенефициенти публични предприятия).“

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Leave a Comment