МЗХ предлага увеличение с 19,3% на тарифата за профилактика, контрол и надзор на животните

Увеличението на цените е съобразено с инфлацията в периода януали 2022 г. – септември 2023 г.

Заради инфлацията, натрупана в периода януари 2022 – септември 2023 г., Министерството на земеделието и храните предлага на правителството да приеме постановление за увеличаване на цените в Тарифата, по която се заплаща изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Предложението е услугите да бъдат увеличени с 19,3%.

Предишното повишаване на цените, определени в тарифата, бе в края на 2021 г. Тъй като стойностите не бяха променяни от 2016 г., тогава поскъпването бе с 14,3%, колкото бе натрупаната инфлация в продължение на 5 години.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изготвя тригодишната национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (НППНКЛБЖЗБ). Програмата се одобрява от Министерския съвет и съдържа списък с болести, видове и брой животни, конкретни мерки и схемите за прилагането им, както и необходимите средства за изпълнението им.

Предложената Тарифа подлежи на обществено обсъждане от 30 октомври до 29 ноември.

След това ще бъде обнародвана в „Държавен вестник“ и публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Определените цени могат да бъдат променяни само съгласно индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт (НСИ).

С писма с рег. № 02-2/25.01.2023 г. чрез администрацията на Президента на Република България, рег. № 62-269/12.06.2023 г., рег. № 62-336/17.07.2023 г. и рег. № 62-336/05.10.2023 г. Българският ветеринарен съюз (БВС) отново отправя искане към МЗХ за предприемане на действия за актуализация на действащата тарифа с цел компенсиране на разходите, извършени от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на мероприятията, заложени в НППНКЛБЖЗБ.

Leave a Comment